№ 248
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2020 г., Протокол № 12


Относно: ОС_606/25.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени на поземлени имоти,  находящи се в землищата на гр. Казанлък, с. Копринка, с. Горно Черковище и с. Шейново, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в Приложение №3, Таблица: Очаквани приходи от продажба на общински имоти - земи, по реда на Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на Общински Съвет - Казанлък са включени:

Под номер 3: Поземлен имот с идентификатор 35167.501.9457 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка девет четири пет седем) с площ от 337 (триста тридесет и седем)     кв. м. по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-2327-21.02.2018 г. на Началника на СГКК – Стара Загора, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.)., при граници: 35167.501.9413, 35167.501.9458, 35167.501.3038, 35167.501.3037, 35167.501.8460, 35167.17.89. по действащ Подробен устройствен план, одобрен с Решение №777/30.10.2013 г. на Общински съвет - Казанлък за имота е отреден УПИ Ⅱ-3037,3038 (втори за три хиляди тридесет и седми, три хиляди тридесет и осми) „Смф“ в кв. 606 (шестстотин и шести) на гр. Казанлък с площ от 337 (триста тридесет и седем) кв. м. За имота е съставен АЧОС №3687/04.04.2019 г., вписан в Службата по вписвания с вх. №2090/09.04.2019 г., акт №17, том 8, н. д. №1502.

С Решение №1039/22.04.2019 г. на Общински съвет – Казанлък и Заповед  №762/22.05.2019 г. на Кмета на Община Казанлък е обявен търг с тайно наддаване за продажба на имота с начална тръжна цена 8 800 лв. без ДДС по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък. Търгът не се е провел поради липса на кандидати.

За имота са изготвени нови актуални данъчна и пазарна оценки в размер, съответно 3 617,70 лв. и 7 400 лв.

Под номер 43: УПИ V (пети) в кв. 87 (осемдесет и седми) с площ от 555 (петстотин петдесет и пет) кв. м. по действащ Подробния устройствен план на с. Горно Черковище, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрен със Заповед №370/1990 г. на Кмета на Община Казанлък, при граници: север – УПИ Ⅳ, изток – улица, юг – УПИ Ⅵ, запад – УПИ XⅩ – за озеленяване. За имота е съставен АЧОС №3722/24.06.2019 г., вписан в Службата по вписвания с вх. №3744/25.06.2019 г., акт №160, том 13, н. д. №2723.

За имота са изготвени данъчна и пазарна оценки в размер, съответно 2 625,20 лв. и 5 000 лв.

Под номер 44: УПИ Ⅱ (втори) в кв. 76 (седемдесет и шести) с площ от 600 (шестстотин) кв. м. по действащ Подробния устройствен план на с. Копринка, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрен със Заповед №592/1979 г. на Кмета на Община Казанлък и ПР одобрен със Заповед №60/28.06.1991 г., при граници: североизток – УПИ I, югоизток – улица, югозапад – УПИ Ⅲ и северозапад – край на урбанизираната територия. За имота има съставен АЧОС №3745/03.09.2019 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №5662/09.09.2019 г., акт 99, т. 20, н. д. 4154.

За имота са изготвени данъчна и пазарна оценки в размер, съответно 2 838 лв. и 9 000 лв.

Под номер 45: Поземлен имот с идентификатор 83106.501.989 (осем три едно нула шест точка пет нула едно точка девет осем девет) с площ от 1 113 (хиляда сто и тринадесет) кв. м. по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-94/29.12.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 13.07.2017 г., адрес: с. Шейново, п. к. 6144, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.)., при граници: 83106.501.1229, 83106.501.990, 83106.501.1228, 83106.501.988. По действащ Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №166/05.12.1986 г. на Кмета на Община Казанлък за имота е отреден УПИ ⅪⅡ (тринадесети) в кв. 70 (седемдесет) на с. Шейново, общ. Казанлък. За имота има съставен АЧОС №3372/19.01.2017 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №625/19.01.2017 г., акт 14, т. 3, н. д. 434.

За имота са изготвени данъчна и пазарна оценки в размер, съответно 5 001,30 лв. и 8 900 лв.

С оглед изпълнение на програмата, кмета счита за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена за всеки от имотите, съответстваща на изготвената актуална към момента пазарна цена.

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43, чл. 81, ал. 1 и ал. 8 във вр. с чл. 80, т. 4 от Наредба № 15 на Общински съвет - Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на Глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Общински съвет - Казанлък, на общински имоти, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.501.9457 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка девет четири пет седем) с площ от 337 (триста тридесет и седем) кв. м. по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-2327-21.02.2018 г. на Началника на СГКК – Стара Загора, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.)., при граници: 35167.501.9413, 35167.501.9458, 35167.501.3038, 35167.501.3037, 35167.501.8460, 35167.17.89. по действащ Подробен устройствен план, одобрен с Решение №777/30.10.2013 г. на Общински съвет - Казанлък за имота е отреден УПИ Ⅱ-3037,3038 (втори за три хиляди тридесет и седми, три хиляди тридесет и осми) „Смф“ в кв. 606 (шестстотин и шести) на гр. Казанлък с площ от 337 (триста тридесет и седем) кв. м.

Начална тръжна цена: 7 400 (седем хиляди и четиристотин) лв. без ДДС.

2. УПИ V (пети) в кв. 87 (осемдесет и седми) с площ от 555 (петстотин петдесет и пет) кв. м. по действащ Подробния устройствен план на с. Горно Черковище, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрен със Заповед №370/1990 г. на Кмета на Община Казанлък, при граници: север – УПИ Ⅳ, изток – улица, юг – УПИ Ⅵ, запад – УПИ XⅩ – за озеленяване.

Начална тръжна цена: 5 000 (пет хиляди) лв. без ДДС.

3. УПИ (втори) в кв. 76 (седемдесет и шести) с площ от 600 (шестстотин) кв. м. по действащ Подробния устройствен план на с. Копринка, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрен със Заповед №592/1979 г. на Кмета на Община Казанлък и ПР одобрен със Заповед №60/28.06.1991г., при граници: североизток – УПИ I, югоизток – улица, югозапад – УПИ Ⅲ и северозапад – край на урбанизираната територия.

Начална тръжна цена: 9 000 (девет хиляди) лв. без ДДС.

4. Поземлен имот с идентификатор 83106.501.989 (осем три едно нула шест точка пет нула едно точка девет осем девет) с площ от 1 113 (хиляда сто и тринадесет) кв. м. по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-94/29.12.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 13.07.2017 г., адрес: с. Шейново, п. к. 6144, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), при граници: 83106.501.1229, 83106.501.990, 83106.501.1228, 83106.501.988. по действащ Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №166/05.12.1986 г. на Кмета на Община Казанлък за имота е отреден УПИ ⅪⅡ (тринадесети) в кв. 70 (седемдесет) на с. Шейново, общ. Казанлък.

Начална тръжна цена: 8 900 (осем хиляди и деветстотин) лв. без ДДС.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                            (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 30/09/2020 г.