РЕШЕНИЕ
№ 254
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2020 г., Протокол № 12


Относно: ОС_600/25.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 9 200 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, част от УПИ Х-386, кв. 34, с обща площ от 1211 кв.м., находяща се в гр. Крън, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в общинска администрация e постъпило Заявление вх. №94-М-8649-2/2020 г. от Минчо Минчев за закупуване на земя - частна общинска собственост. Съгласно Нотариален акт №185, т. III, д. 1068/17.07.1989 г., заявителят е собственик на сграда, построена в Урегулиран поземлен имот (УПИ) X-386 в кв. 34 град Крън по ПУП, одобрен със Заповед №861/1974 г. С План за регулация, одобрен със Заповед №27/14.02.1992 г. на кмет на Община Казанлък са обединени парцели Х-386 и XXIII-386 в кв. 34 град Крън.  Новообразуваният с плана УПИ X-386 е с обща площ 1211 кв. м, като заявителят е и съсобственик в него, притежавайки, съгласно н. а. №152 т. VII, д. 2212/1991 г., земя с площ 600 кв. м и сградите.

За общинската част от УПИ X-386 с обща площ 1211 кв. м в кв. 34 по ПР на град Крън, одобрен със Заповед №27/14.02.1992 г. е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3858/28.07.2020 г., вписан в Служба по вписванията град Казанлък с вх. рег. №3553/29.07.2020 г., акт № 56, т. 13, н. д. 2633.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък е предвидено разпореждане с имоти - частна общинска собственост, по заявления на физически или юридически лица, собственици на законно построени върху тях сгради. На основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл. 44, ал. 3 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък, продажбата се извършва от кмета на общината без търг или конкурс. Данъчната оценка на земята е 4368.70 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404053335/23.07.2020 г. на Дирекция „Местни приходи”, а пазарната оценка е 9 200,00 лева, изготвена от правоспособен оценител, по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС .

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет – Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот,

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 41, ал. 2 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 44 от Наредба № 15 на за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

3858/

2020 г.

Минчо Минчев

9 200

Жилищно строителство

611/1211 ид. части от УПИ X-386 в кв. 6 град Крън с обща площ 1211 кв.м.

 

2. Определя пазарна цена от 9 200 (девет хиляди и двеста) лева без ДДС, за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на построената върху нея сграда: Част – 611/1211 (шестстотин и единадесет към хиляда двеста и единадесет) идеални части  от Урегулиран поземлен имот Х-386 (десети за три осем шест) в кв. 34 (тридесет и четири) в град Крън, община Казанлък, област Стара Загора по действащ ПР, одобрен със Заповед №27/14.02.1992 година, с обща площ 1211 кв. м, при граници:  север – ул. “Ст. Христов“, изток – ул. „Бузлуджа“,  юг - УПИ ХII-385 и запад - УПИ IХ-381.

 

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Минчо Минчев ЕГНхххххххххх от град Крън, община Казанлък, област Стара Загора, за продажбата на общинския имот по т. 2 от настоящото решение. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя - Минчо Минчев.        

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Минчо Минчев.

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                            (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 30/09/2020 г.