РЕШЕНИЕ
№ 258
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2020 г., Протокол № 12


Относно: ОС_580/03.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 5 620,00 лв., без ДДС за продажба на земя с площ от 539 кв. м, представляваща УПИ IV-572 в кв. 21 по действащ ПУП на с. Бузовград, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация са постъпили Заявления с вх. №94-К-4063-2#3 от 19.06.2020 г. и №94-К-4063-2 от 10.03.2020 г. за закупуване на земя, частна общинска собственост от собствениците на законно построена върху нея жилищна сграда, построена при условията на отстъпено право на строеж.  Заявленията са подадени от Димитър Димитров и Карамфилка Димитрова, собственици на жилищна сграда-близнак, построена върху Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-572 в кв. 21 с площ 539 кв. м, при граници: североизток – УПИ III-573, югоизток и югозапад – улици и северозапад – УПИ VII-572 по действащ Подробен устройствен план на с. Бузовград, община Казанлък, одобрен със Заповед №74/19.08.1991 г. на кмет. Представени са следните документи за собственост: Нотариален акт №169, т. I, рег. №1758, дело №147/2020 г., Удостоверение за наследници №042/19.06.2020 г., Заповед №53/ 11.07.1977 г. и Протокол №13/26.07.1972 г.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3824/11.03.2020 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. №1336, вх. №1336/11.03.2020 г., Акт №87, т. 5, н. дело №941.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на Общински съвет Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти по заявления на граждани за придобиване на земя от собствениците на жилищни сгради законно построени върху нея. Преписката се изготвя на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл. 45 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на  земята е 2 549,50 лв., съгласно Удостоверение за ДО №7404051986/ 30.03.2020 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвената Пазарна оценка с вх. № 94-К-4063-2'4/15.07.2020 г. от  оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  е  в размер на 5 620,00 лв., без ДДС.  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 41, ал. 2 във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

  

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г., като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№ 3824 от 11.03.2020 г.

Карамфилка и Димитър Димитрови

5 620,00

Отстъпено право на строеж

УПИ IV-572 в кв. 21

на с. Бузовград

 

2. Определя пазарна цена в размер на 5 620,00 (пет хиляди шестстотин и двадесет) лева, без ДДС, за продажба на земя с площ 539 (петстотин тридесет и девет) кв. м, представляваща Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-572 (четвърти за петстотин седемдесет и втори) в кв. 21 (двадесет и първи) с площ 539 (петстотин тридесет и девет) кв. м, при граници: североизток – УПИ III-573, югоизток и югозапад – улици и северозапад – УПИ VII-572 по действащ Подробен устройствен план на с. Бузовград, община Казанлък, одобрен със Заповед №74/19.08.1991 г. на кмет.

 

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор за продажба на имота по т.1 със заявителя, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за негова сметка.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Карамфилка Димитрова и Димитър Димитров.

 

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                            (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 30/09/2020 г.