РЕШЕНИЕ
№ 259
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2020 г., Протокол № 12


Относно: ОС_586/04.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на проект за ПУП - план за застрояване и план-схеми за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 40292.72.2 - с НТП "Нива", с площ от 2,796 дка по КККР на гр. Крън, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в " За безвредни производствени, складови дейности и обществено обслужване."; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-Д-4066-2/09.07.2020 г. от Димо Киряков в качеството си на собственик на имота, респективно Заинтересувано лице в производството, с искане за издаване на разрешение за изработката на проект за подробен устройствен план – план за застрояване и план-схеми за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 40292.72.2 – с НТП  “Нива”, с площ от 2,796 дка по КККР на  гр. Крън, одобрени със Заповед №РД-18-21 от 03.01.2018 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 40292, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване  на имота в „За безвредни производствени, складови дейности и обществено обслужване“.

Инвестиционното намерение на възложителя, е да промени предназначението и начина на трайно ползване на поземления имот от „Нива“, в „За безвредни производствени, складови дейности и обществено обслужване“, с цел изграждане на производствени, складови, обслужващи и административно-битови сгради, с необходимия за обекта паркинг.

Съгласно Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в смесена многофункционална устройствена зона – разновидност 1 (СМФ1).

Проектните показатели за свободното застрояване в зона СМФ1 са: до 10 м височина (макс. кота корниз 10м), плътност на застрояване до 70%, коефициент на интензивност 2,5 и 30% минимална площ за озеленяване.

Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ–Стара Загора, за което е предоставено Писмо с № КОС-01-2797(1) от 04.06.2020 г., според което за реализиране на инвестиционното предложение, не е необходимо да се извършва ОВОС и няма вероятност инвестиционното намерение да окаже отрицателно въздействие върху защитени зони.

Транспортният достъп до поземления имот, ще се осъществи по съществуваща второстепенна улица по плана на гр. Крън (ул. „Цвятко Радойнов“), община Казанлък.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и план-схеми за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 40292.72.2 – с НТП  “Нива”, с площ от 2,796 дка по КККР на гр. Крън, одобрени със Заповед №РД-18-21 от 03.01.2018 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 40292, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в „За безвредни производствени, складови дейности и обществено обслужване“.

2. Одобрява Заданието съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Димо Киряков.

 

Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                            (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 30/09/2020 г.