РЕШЕНИЕ
№ 260
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2020 г., Протокол № 12


Относно: ОС_622/09.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП за Поземлен имот с  идентификатор 35167.114.560, с начин на трайно ползване "автогараж", с площ от 5.742 дка, местност "Касмера" в землище на гр. Казанлък, с който същия да се раздели на три нови ПИ; 2. Одобряване на задание, съставено от Възложителя. С писмо с вх. № ОС-653/23.09.2020 г., вносителят прилага задание от възложителя, съгласно становище на ПК по селско и горско стопанство.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх.№192-3301-1#1/24.07.2020 г. от Тихомир Иванов  с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване с разделяне на Поземления имот на три нови ПИ с отреждане за „безвредни производства и складови дейности“ в местност „Касмера“ на територията на землище Казанлък.

Инвестиционното намерение не противоречи на зоната от ОУП на Община Казанлък, в която попада поземления имот – Смф (смесена многофункционална зона - до 70% плътност на застрояване, 2.5 коефициент на интензивност, 20% минимално озеленяване и 15 м височина).   Към заданието за проектиране в графичната част е приложен проект за застрояване с предвидено средно-етажно свързано застрояване между имоти с проектни номера 689 и 690 за запазване на съществуващи производствени, складови и инфраструктурни сгради.

Предложени са градоустройствени показатели за застрояване: до 15 м височина, 70% плътност на застрояване, 2.5 коефициент на интензивност, 30% минимална площ за озеленяване.

Транспортният достъп  до ПИ 35167.114.560 се осъществява през съществуващо съоръжение, преместващо ПИ 35167.505.571 с начин на трайно ползване „водно течение“-магистрален нап.канал и достигане до ПИ с идентификатор 35167.505.572-урбанизирана територия „за движение и транспорт“, като последния  от своя страна граничи с републикански път  с идентификатор 35167.505.574.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1,т.8 и  т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 35167.114.560,  с начин на трайно ползване (НТП ) „автогараж“ с площ от 5.742 дка, местност „Касмера“ в землище Казанлък, с който същия да се раздели на три нови ПИ. План за застрояване за новообразуваните поземлени имоти.

 

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Тихомир Иванов.

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                            (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 30/09/2020 г.