РЕШЕНИЕ
№ 261
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2020 г., Протокол № 12

Относно: ОС_629/11.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларни планове за елементи на техническата  инфраструктура в землището на гр. Казанлък за осигуряване на следните Поземлени имоти с ЕКАТТЕ 35167: 16.23, 16.24, 16.43, 16.44, 16.45, 17.49, 17.18, 17.19, 17.48, 17.38, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25 и 17.26, всички в местност "Арите", землище на гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация са постъпили Заявления с вх.№191-00-21/23.03.2019 г. от „Калмар“ ЕООД - Неждет Яшар; „Трон“ ЕООД - собственик на 35167.17.26 и 35167.17.48; „Дамасцена“ ЕООД - Стоян Стоянов, собственик на ПИ 35167.17.22; №191-00-21/23.04.2019 г.; Танчо Михайлов, собственик на 35167.16.42, 35167.16.43, 35167.16.44, 35167.16.45; Севен Сербезов – собственик на ПИ 35167.17.25; Мартин Райнов - собственик на 35167.17.18; Лъчезар Златанов, Владимир и Тихомир Василеви-собственици на ПИ 35167.17.719 и 35167.17.720 с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура – трасе на локално платно за транспортен достъп, парцеларни планове на подземни газопровод, електропровод водопровод и канализация в сервитута на локалното платно на територията на землище град Казанлък.

Искането на възложителите не е в противоречие с одобрения с Решение №579/26.10.2019 г. на Общински съвет Общ устройствен план на община Казанлък. Поземлените имоти попадат в територия с възможна промяна предназначение Смф - смесена многофункционална зона. Част от имотите са с променено предназначение и изградени законно сгради.

По т.1 - Транспортния трафик в западна посока по локалното платно в двете посоки ще се увеличи предвид бъдещите инвестиционни намерения на собствениците на имоти граничещи с полския път 35167.17.213  за промяна предназначение на земята и бъдещо застрояване. Предложението е за изграждане на кръстовище върху уличната регулация между осови точки 3260 и 3261 по бул.“ 23 Пехотен Шипченски полк“ срещу УПИ III-8358 и IV-7028 квартал 470.

Чрез шлюз ще се осъществи връзката с път I-6 за Карлово, като се използва и съществуващия пътен възел на път I-6. Следва проекта да се съгласува с Агенция пътна инфраструктура и КАТ.

Бъдещата канализация по полския път 35167.17.213  може да бъде заустена в съществуваща   шахта на канализация с диаметър Ф800, изградена за хипермаркет „Кауфланд“. При извършената геодезическа проверка  е преценено, че това е технически възможно. За изграждането на цялостна техническата инфраструктура – газопровод, ВиК и електропровод са взети неофициални  становища на експлоатационните дружества.   

По т. 2 - На основание чл. 30, ал. 3 и ал. 6 от ППЗОЗЗ във връзка с чл.126, ал.6, т.1 от ЗУТ  за линейни обекти се изисква предварително съгласие за проекто-трасе на обекти от техническата инфраструктура.

Определянето на площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице върху земи от държавния поземлен фонд или общинския поземлен фонд се извършва след предварително писмено съгласие на министъра на земеделието и храните или решение на общинския съвет.

Съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл. 124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 17а, ал. 1, чл. 21, ал. 3 и чл. 29 от ЗОЗЗ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура в землището на град Казанлък за осигуряване на следните поземлени имоти с ЕКАТТЕ 35167: 16.23; 16.24; 16.43 16.44; 16.45; 17.49; 17.18; 17.19; 17.48; 17.38; 17.22; 17.23; 17.24; 17.25; 17.26 в местност „Арите“, землище Казанлък:

1.1. Парцеларен план на път за транспортен достъп ситуиран чрез локално двупосочно  платно с ширина на платната по 3.0м, разположено върху поземлен имот с идентификатор  35167.17.213 и върху част от 35167.18.715м.

1.2. Парцеларни планове на газопровод, електропровод, водопровод и канализация за захранване на гореизброените имоти с трасета по полски път с идентификатор 35167.17.213.

2. Изразява предварително съгласие за преотреждане на ПИ с идентификатор 35167.17.213 и върху част от 35167.18.715 с начин на трайно ползване „полски път“ в локално платно за транспортен достъп по реда на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

3. Одобрява Задания, съставени от Възложителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и заявителите.

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                            (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 30/09/2020 г.