РЕШЕНИЕ
№ 262
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2020 г., Протокол № 12

Относно: ОС_631/14.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Прилагане на ПУП - план за регулация за УПИ XXII-1501 в кв. 123 по плана на гр. Казанлък; 2. Прилагане на ПУП - план за регулация за УПИ XXVIII-9139 - за безвредна промишлена дейност в кв. 126 по плана на гр. Казанлък; 3. Прилагане на ПУП - план за регулация за посочени урегулирани поземлени имоти в кв. 591 и кв. 658, всички с отреждане за спорт и атракции по плана на гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация Казанлък са постъпили: 1. Заявление с вх.№194-П-795-2 от 22.06.2020 г. от Петя Даут, чрез пълномощник Виолета Бакунина, упълномощена с пълномощно от 27.12.2018г. с адрес на гр. Казанлък, ж.к. „Васил Левски“ №1, вх.4, ет.5, ап.40 с искане за доброволно прилагане на ПУП-ПР за поземлен имот с идентификатор 35167.504.1501, кв.123 по плана на гр. Казанлък. По Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, имотът представлява Поземлен имот с идентификатор 35167.504.1501, с площ 295 (двеста деветдесет и пет) кв.м. Част от Поземлен имот с идентификатор 35167.504.1501, с проектна площ 4 кв.м. (представляваща поземлен имот с проектен идентификатор 35167.504.9187), попада в поземлен имот с идентификатор 35167.504.9008, представляващ улица по ПР, одобрен със Заповед №213 от 17.02.2020г. на кмета на община Казанлък. Във връзка с прилагане на регулацията е изготвен проект за изменение на КККР, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015г. на ИД на АГКК за поземлен имот с идентификатор 35167.504.1501, като частта от имота ще бъде прехвърлена в собственост на община Казанлък, представлява поземлен имот с проектен идентификатор 35167.504.9187 с площ 4 (четири) кв.м.

1.1. При доброволно прилагане на Подробен устройствен план – план за регулация за УПИ ХХII-1501, кв.123 по плана на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №213 от 17.02.2020 г., Петя Даут желае да дари на община Казанлък, собствеността върху земя с проектна площ от 4 кв.м. (четири), представляваща реална част от Поземлен имот с идентификатор  35167.504.1501. Даряваната реална част от него е с проектен идентификатор 35167.504.9187. Данъчната оценка на дарената част от имота е в размер на 90,00 (деветдесет) лв., съгласно Удостоверение за ДО №7404054028/11.09.2020 г. на Дирекция „Местни приходи“ при община Казанлък.

2. Заявление с вх.№168-2529-8#4 от 02.07.2020 г. от „Хрими-2008“ ЕООД, ЕИК 200003564 с адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „Станьо Гъдев“ №10, представлявано от Христофор Дончев, с искане за доброволно прилагане на ПУП-ПР за УПИ XXVIII-9139 oт поземлен имот с идентификатор 35167.504.1482, кв.126 по плана на гр. Казанлък. По Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, имотът представлява Поземлен имот с идентификатор 35167.504.1482, с площ 8429 (осем хиляди четиристотин двадесет и девет ) кв.м. Част от поземлен имот с идентификатор 35167.504.1482, с проектна площ 223 кв.м. (представляваща поземлен имот с проектен идентификатор 35167.504.9140), попада в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.9002, представляващ улица по ПР, одобрен със Заповед №235 от 07.02.2019 г. на кмета на община Казанлък.

Във връзка с прилагане на регулацията е изготвен проект за изменение на КККР, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК за Поземлен имот с идентификатор 35167.504.1482, като частта от имота ще бъде ще бъде прехвърлена в собственост на община Казанлък, представлява поземлен имот с проектен идентификатор 35167.504.9140 с площ 223 (двеста двадесет и три) кв.м.

2.1.При доброволно прилагане на ПУП-ПР за УПИ XXVIII-9139 - за безвредна промишлена дейност, кв.126 по плана на гр. Казанлък „Хрими-2008“ ЕООД, представлявано от Христофор Дончев, желае да дари на община Казанлък, собствеността върху земя с проектна площ от 223 (двеста двадесет и три) кв.м., представляваща реална част от поземлен имот с идентификатор 35167.504.1482. Даряваната реална част от него е с проектен идентификатор 35167.504.9140. Данъчната оценка на дарената част от имота е в размер на 5017.50 (пет хиляди седемнадесет лв. и петдесет ст.) лв. съгласно Удостоверение за ДО №7404054029/11.09.2020 г. на Дирекция „Местни приходи“ при община Казанлък.

3. Заявление с вх.№68-2267-1 от 28.05.2020 г. от „Мегабилдинг груп“ ООД, ЕИК 123757394 с адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „Св. Кирил и Методий“ №5, представлявано от Стефан Кемалов, с искане за доброволно прилагане на ПУП - ПР за Поземлен имот с идентификатор 35167.503.175, кв.659 по плана на гр. Казанлък. По Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015г. на ИД на АГКК, имотът представлява Поземлен имот с идентификатор 35167.503.175, с площ 9777 (девет хиляди седемстотин седемдесет и седем) кв.м. Част от поземлен имот с идентификатор 35167.503.175, с проектна площ 2842 кв.м (представляваща поземлен имот с проектен идентификатор 35167.504.9132), попада в улица по ПР, одобрен със Заповед №2360 от 05.11.2014 г. на кмета на община Казанлък. Във връзка с прилагане на регулацията е изготвен проект за изменение на КККР, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК за Поземлен имот с идентификатор 35167.503.172, като частта от имота ще бъде прехвърлена в собственост на община Казанлък,  представлява поземлен имот с проектен идентификатор 35167.504.9132 с площ 2842 (две хиляди осемстотин четиридесет и два) кв.м.

3.1. При доброволно прилагане на ПУП-ПР за УПИ XXIV-8899, УПИ XXV-8900, УПИ XXVI-8901 в кв.591 и УПИ I-8902, УПИ II-8903, УПИ III-8904, УПИ IV-8905, УПИ V-8906, УПИ VI-8907, УПИ VII-8908, УПИ VIII-8909 в кв.658, всички с отреждане за спорт и атракции  по плана на гр. Казанлък, „Мегабилдинг груп“ ООД, представлявано от Стефан Кемалов желае да дари на община Казанлък, собствеността върху земя с проектна площ от 2842 (две хиляди осемстотин четиридесет и два) кв.м., представляваща реална част от поземлен имот с идентификатор 35167.503.175. Даряваната реална част от него е с проектен идентификатор 35167.503.9132. Данъчната оценка на дарената част от имота е в размер на 27297,40 (двадесет и седем хиляди двеста деветдесет и седем лв. и четиридесет ст.) лв., съгласно Удостоверение за ДО №7404054030/11.09.2020 г. на Дирекция „Местни приходи“ при община Казанлък.

Съгласно §22, т.1, б.“В“ от Заключителните разпоредби (ЗР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), ПУП се счита за приложен по отношение на регулацията с изплащането на обезщетенията по отчуждителните производства, когато такива се дължат. В случая собствениците не желаят обезщетение, а желаят да прехвърлят безвъзмездно собственост, с което ще се удовлетвори изискването на закона. Ако общината придобие в собственост, имотите предвидени за изграждане на обекти – публична общинска собственост по реда на чл. 21, ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), те не се отчуждават принудително.

С подаденото заявление собствениците на поземлени имоти с идентификатори 35167.504.1501, 35167.504.1482 и 35167.503.175 изразяват своето желание за прилагане на ПУП-ПР, като дари на община Казанлък, реална част от имота си, попадаща в предвидената за изграждане улица.

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 8 и чл. 34, ал. 3 от ЗОС и по реда на чл. 11 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОБС-Казанлък, даренията на имотите се приемат от кмета на общината, след решение на Общински съвет. 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8, чл. 34, ал. 3 от ЗОС, чл. 11 от Наредба №15 на ОбС Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с §22, т.1, б.“В“ от ЗР на ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие кмета на община Казанлък, от името и в полза на община Казанлък да приеме дарение от Петя Даут, ЕГНхххххххххх, чрез пълномощник Виолета Бакунина на част от Поземлен имот с идентификатор 35167.504.1501, с проектна площ 4 кв.м (представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.504.9187), попада в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.9008, представляващ улица по ПР, одобрен със Заповед №213 от 17.02.2020 г.

2. Дава съгласие кмета на община Казанлък, от името и в полза на община Казанлък да приеме дарение от „Хрими-2008“ ЕООД, ЕИК 200003564 представлявано от Христофор Дончев на част от Поземлен имот с идентификатор 35167.504.1482, с проектна площ 223 кв.м. (представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.504.9140), попада в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.9002, представляващ улица по ПР, одобрен със Заповед №235 от 07.02.2019 г.

3. Дава съгласие кмета на община Казанлък, от името и в полза на община Казанлък да приеме дарение от „Мегабилдинг груп“ ООД, ЕИК 123757394, представлявано от Стефан Кемалов на част от Поземлен имот с идентификатор 35167.503.175, с проектна площ 2842 кв.м (представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.504.9132), попада в улица по ПР, одобрен със Заповед №2360 от 05.11.2014 г.

4. Упълномощава кмета на община Казанлък да сключи договор за дарение, като всички такси по издаване и вписване на договора са за сметка на община Казанлък.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Петя Даут, чрез пълномощник Виолета Бакунина, „Хрими-2008“ ЕООД, представлявано от Христофор Дончев, „Мегабилдинг груп“ ООД, представлявано от Стефан Кемалов.

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                            (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 30/09/2020 г.