РЕШЕНИЕ
№ 263
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2020 г., Протокол № 12


Относно: ОС_652/23.09.2020 г. - Доклад по чл. 64, ал. 6 от Аксения Тилева - председател на Временна комисия за изготвяне на критерии за освобождаване от заплащане на такси за детски градини и ясли с проект за решение относно прекратяване срока на действие на комисията.


Мотиви: Аксения Тилева докладва пред Общински съвет: „С Решение № 202/30.07.2020 г. беше създадена Временна комисия, която да изготви критерии за освобождаване от заплащане на такси за детски градини и ясли, дължими от родители, които получават социални помощи и/или месечни помощи за деца, в периода на действие на епидемичната обстановка, със срок на действие до 01.09.2020 г.

На 18.08.2020 г. Комисията проведе заседание, на което гласува следното становище: „До 18.09. да бъдат представени справки за регистрирани лица в Бюро по труда след 13.03.2020 г., справка от директорите на детските градини за деца посещаващи детска градина, чиито родители   са останали без работа след 13.03.2020 г. Във връзка с предстоящи промени в Закона за предучилищно и училищното образование, отложихме изготвянето на критерии, до утвърждаването им от Народното събрание.“

В указаният срок бяха получени обобщени данни от общинска администрация за броят на родители на деца, посещаващи детски градини и детски ясли и  останали без работа след 13.03.2020 г.

На 09.09.2020 г. Народното събрание на Република България прие Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, в който отпадна предложение за освобождаване от заплащане на такси за детска градина и детска ясла, дължима от родители, които получават социални помощи и/или месечни помощи за деца, в периода на действие на епидемичната обстановка.

Временната комисия проведе заседание на 23.09.2020 г., след датата /18.09.2020 г./ за приемане на проекта за дневен ред за Заседание № 12 на ОбС Казанлък, което налага въпросът за дейността на комисията, да бъде разгледан неотложно по реда на чл.64, ал.6 от  Правилника на ОбС.“

В хода на дебата постъпи предложение от общински съветник, както следва:

1. „В т. 2 от проекта за решение думата „предлага“ да се отмени.

2. „В т. 3 от проекта за решение текста „предлага на Общински съвет Казанлък да бъде прекратена“ да се замени с думата „прекратява“.

Вносителят прие направените корекции.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл.64, ал.6 Правилника на Общински съвет-Казанлък, поради отпадане на нормативен текст в Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование,

Р Е Ш И:

 

1. Не приема критерии за освобождаване от заплащане на такси за детска градина и детска ясла, дължима от родители, които получават социални помощи и/или месечни помощи за деца, в периода на действие на епидемичната обстановка.

2. Да бъдат обсъдени  промени в Наредба № 26 за определянето и администрирането на месните такси и цени на услуги на територията на Община Казанлък, в Раздел III, чл. 22 и създаване на нормативен текст за освобождаване от такса за посещение на детска градина и/или детска ясла на деца, чиито родители са останали без работа по време на извънредното положение или извънредната епидемична обстановка.

3. Прекратява дейността на Временната комисия, създадена с Решение 202/30.07.2020 г.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Временната комисия.

Участвали в гласуването 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                            (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 30/09/2020 г.