Протокол № 12 от заседание, проведено на 24.09.2020 г.