ОС-671/08.10.2020 г. - Писмо от Гергана Микова - областен управител на област Стара Загора с приложена Заповед № АК-01-ЗД-13/07.10.2020 г. относно връщане на Решение № 244/24.09.2020 г. на ОбС като незаконосъобразно - за ново обсъждане.