ПОКАНА № 13

На 21.10.2020 от 12:00 часа,
на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък - с предложение за гледане при закрити врата, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_682/15.10.2020 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно отмяна на Решение № 244/24.09.2020 г. на ОбС.
Изготвил: Николай Златанов - председател на ОбС
Докладчик: Николай Златанов - председател на ОбС
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 230 От дата: 19.10.2020 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК