РЕШЕНИЕ
№ 264
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 21.10.2020 г., Протокол № 13


Относно: ОС_682/15.10.2020 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно отмяна на Решение № 244/24.09.2020 г. на ОбС.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „На проведеното през месец септември заседание на ОбС Казанлък, разгледахме Доклад с вх. № ОС-638/15.09.2020 г. на общинска администрация, касаещ предоставяне на СНЦ „Клуб по тенис на маса – Розова долина“ с ЕИК/ПИК: 123154978, за временно и възмездно ползване на помещение за извършване на спортна дейност, представляващо част от обект публична общинска собственост - клуб „Розариум“ в гр. Казанлък, ул. „Ал. Стамболийски“ №30.

Сдружение „Клуб по тенис на маса - Розова долина“ е регистрирано в Търговски регистър и регистър на юридическите лица като Сдружение с нестопанска цел, извършващо дейност в обществена полза.

Въз основа на внесения доклад, Общински съвет Казанлък гласува и прие с пълно мнозинство решение, с което уважи искането на молителя.

В законоустановения 14-дневен срок, в деловодството на Общински съвет Казанлък беше депозирана Заповед №АК-01-3Д-13/07.10.2020 г. на Областния управител на област Стара Загора, с която връща за ново обсъждане, като незаконосъобразно наше Решение № 244/24.09.2020 г.

Като мотив за оспорването се посочва наличие на противоречие между цитираното правно основание на чл. 14, ал. 6 от ЗОС, което третира разпореждане с частна общинска собственост и приложения Акт за общинска собственост, от който е видно, че процесния имот, представлява публична общинска собственост.

Юриста на ОбС Казанлък - адв. Мариана Стойнева изразява писмено становище, че  оспорването за основателно.

Съгласно чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общинския съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт.

Предвид становището на юриста и констатираното несъответствие, между правното основание и приложените документи за собственост, предлагам на ОбС да отменим наше Решение № 244/2020 година.

Заседанието за разглеждане на настоящия въпрос, следва да се насрочи и разгледа по реда на чл. 39, ал. 2 от ПОДОбСНКВОА, поради краткия 14 дневен законов срок, предвиден в чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

  

Р Е Ш И:

 

Отменя Решение №244 прието на заседание на Общински съвет Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 23/10/2020 г.