ПОКАНА № 14

На 29.10.2020 от 09:30 часа,
на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 1 от Правилника на ОбС-Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет-Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, с предложение за гледане при закрити врата, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_697/20.10.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на изменение на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - ”Велосипедна алея от гр. Крън до гр. Шипка”.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_690/19.10.2020 - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1721/16.10.2020 г. на кмета на общината с проект за решение относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за управител на публично предприятие ”Казанлъшка Искра” ЕООД. Допълва състава на комисията: Радиана Стефанова, Пламен Караджов и Красимира Харизанова.
Изготвил: Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1721/16.10.2020 г. на кмета на общината
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_669/07.10.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно именуване на малка изложбена зала в Културно-информационен център на ул. ”Искра” 4 и предоставяне на пространството за постоянна експозиция на СБХ - Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_678/15.10.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно промяна на маршрутни разписания на градските линии № 1 и № 8 от общинска транспортна схема, гр. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_687/19.10.2020 - Доклад от Пламен Караджов - общински съветник от групата съветници ”БСП лява България” с проект за решение относно освобождаване от заплащане на такса битови отпадъците на собственици на нежилищни имоти на територията на община Казанлък.
Изготвил: Пламен Караджов - общински съветник от групата съветници ”БСП лява България”
Докладчик: Пламен Караджов - общински съветник от групата съветници ”БСП лява България”
изтегли документите за тази точка

6. ОС_542/10.07.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишните отчетни доклади на народните читалища на територията на Община Казанлък за 2019 г. (Решение № 211/30.07.2020 г. за отлагане в следващо заседание!)
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_659/28.09.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП – парцеларен план на подземен електропровод, ниско напрежение за захранване на ”Приемник за електрическа енергия - за осветление и охрана”, разположен в Поземлен имот с идентификатор 27499.183.16 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_642/17.09.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие и промяна предназначението на участък с приблизителна площ 38 кв. м от ПИ 80532.16.320 - полски път, публична общинска собственост за изграждане на ”Трасе на пътна връзка” за осъществяване на транспортен достъп от общински път IV клас /Казанлък - Черганово/ до ПИ 80532.16.8 - нива от 6,0 дка, всички в землището на с. Черганово, общ. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_664/02.10.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на УПИ II-1385 в кв. 111, гр. Крън, общ. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_695/20.10.2020 - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1721/16.10.2020 г. на Кмета на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - разпределителни газопроводи Ф63 и Ф32 с обща проектна дължина 344 м. в землището на гр. Крън, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Изготвил: Драгомир Петков - За кмет оправомощен със Заповед № 1721/16.10.2020 г. на Кмета на общината
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_679/15.10.2020 - Доклад от Петко Карагитлиев - управител на ”Балканинвест” ЕООД с проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на нежилищни имоти: Поземлен имот с идентификатор 35167.505.117, с площ 2022 кв.м., ведно с построена в него сграда с площ 297 кв.м., ул. ”Кенали” гр. Казанлък с начална цена от 63 200 без ДДС и Сграда с идентификатор 35167.502.8340.1 с площ 54 кв. м., находяща се на ул. ”Дондуков” №8, гр. Казанлък с начална цена от 25 100 без ДДС. Допълва се състава на комисията: Галин Иванов и Калин Божков.
Изготвил: Петко Карагитлиев - Управител на” БАЛКАНИНВЕСТ” ЕООД - Казанлък
Докладчик: Петко Карагитлиев - Управител на” БАЛКАНИНВЕСТ” ЕООД - Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_691/19.10.2020 - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1721/16.10.2020 г. на кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем на 2 бр. общински обекти на територията на община Казанлък, включени в Годишната програма за 2020 г.
Изготвил: Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1721/16.10.2020 г. на Кмета на общината
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_662/02.10.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.506.3180, с площ от 475 кв.м по КККР на гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 14 150,00 лв. без ДДС.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_663/02.10.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за Поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землищата на с. Енина, с. Хаджидимитрово и с. Кънчево, общ. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_673/08.10.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.502.20 с обща площ 560 кв. м по КККР на гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 100 600 лв. без ДДС.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_676/13.10.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот УПИ IX-6 с площ от 1036 кв. м, в кв. 65 с. Ръжена, общ. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 30 300 лв. без ДДС.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_681/15.10.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 27499.343.12, с площ от 3845 кв.м., находящ се в с. Енина, общ. Казанлък с начална тръжна цена в размер на 4130 лв. без ДДС.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_684/16.10.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг, по реда на чл. 8, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък, на Поземлен имот с идентификатор 51500.204.145 с площ 2800 кв. м., находящ се в гр. Несебър, м. ”Кокала” и определяне на начална тръжна цена в размер на 853 800 лв. без ДДС .
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_672/08.10.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 5 800,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - земя с площ 500 кв. м., представляваща УПИ I-705, в кв. 24 по плана на с. Овощник, общ. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_675/12.10.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в УПИ XII-400 с обща площ 630 кв.м. в кв. 35 по ПУП на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, за сумата от 1 350,00 лв. без ДДС.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_680/15.10.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно сключване на Спогодба за разваляне на договор за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 35167.501.540, с площ от 414 кв.м., находящ се в гр. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_692/19.10.2020 - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1721/16.10.2020 г. на кмета на общината с проект за решение относно отдаване под наем на общински имот, включен в Годишната програма за 2020 г. - част от покривно пространство, за разполагане на електронно-съобщителни съоръжения на сградата на кметство в село Ясеново, за срок от 10 години с начална тръжна цена в размер на 324 лв. без ДДС.
Изготвил: Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1721/16.10.2020 г. на кмета на общината
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_670/07.10.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - парцелен план за елементи на техническата инфраструктура - газопроводни отклонения за газоснабдяване на Поземлени имоти с идентификатори 35167.107.11 и 35167.37.751 по КККР на гр. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_693/20.10.2020 - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1721/16.10.2020 г. на кмета на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработка на ПУП - план за застрояване, план-схеми за водоснабдяване, канализация, електроснабдяване и схема за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 24075.103.9 по КККР на с. Дунавци, за промяна на предназначението от ”нива” в ”за обществено обслужване”. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Изготвил: Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1721/16.10.2020 г. на кмета на общината
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_674/12.10.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - план за застрояване и парцелни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.97.1 - с НТП ”Нива”, местност ”Големите ливади”, с площ от 1,755 дка по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в ”За производствени и складови дейности”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_702/23.10.2020 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината на основание чл. 33 от ЗМСМА и чл. 15 от Правилника на Общински съвет - Казанлък от Пламен Караджов - председател на групата съветници на ”БСП за България” относно предоставяне на План сметка на разходите по дейности на ремонта на ул. ”Зорница” и ул. ”Олимпиада” в гр. Казанлък и Опис на фактури съдържащ стойност, вида на извършената дейност и изпълнител на доставка.
Изготвил: Пламен Караджов - ръководител на групата съветници от ”БСП за България”
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 241 От дата: 23.10.2020 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК