Протокол № 13 от заседание, проведено на 21.10.2020 г.