РЕШЕНИЕ
№ 265
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.10.2020 г., Протокол № 14


Относно: ОС_697/20.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на изменение на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - "Велосипедна алея от гр. Крън до гр. Шипка".


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Със Заповед №1357 от 31.08.2020 г.,  на основание чл. 135, ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ и служебно-установено наличие на мотиви за изменение на ПУП-ПП по реда на чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, е дадено разрешение за изработката на изменение на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – „Велосипедна алея от гр. Крън до гр. Шипка“.

От изложените в обяснителната записка към проекта факти става ясно, че проекта за изменение на одобрен с Решение № 657, взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.01.2018 г., Протокол № 32 Подробен устройствен план – парцеларен план на трасе за велосипедна алея, представлява корекции в трасето, породени от наличие на грешки в кадастралната карта и установени технически пречки при изграждането на съоръжението. В хода на строителството е установено, че трасето и елементите на републикански път I-5 с начална точка 191+800 км., попадат не само в имоти публична държавна собственост, а излизат от тях и попадат в поземлени имоти публична общинска собственост (с НТП За трасе за вело и мотоспорт), в които е проектирана велосипедната алея. В общинските имоти, попадат и част от изградени пътни съоръжения и принадлежности на републикански път I-5, с което се възпрепятства изцяло възможността за изпълнение на проекта в съответствие с трасето и по одобрения парцеларен план и инвестиционен проект. Това налага изменението на действащия парцеларен план по установения в ЗУТ ред. Липсата на друго техническо и оправдано икономически целесъобразно решение, налага засягане на части от поземлени имоти – частна собственост.

 

В настоящото изменение на ПУП - Парцеларен план (ПП) се разглежда изграждането на велоалея от гр. Крън до гр. Шипка, за която е издадено Разрешение за строеж №59 от 26.03.2019 г. и открита строителна площадка, като трасето е изцяло извън границите на урбанизираните територии.

Трасето на алеята преминава през землищата на гр. Шипка и гр. Крън, община Казанлък и е с приблизителна дължина от 6842 м, преминавайки преобладаващо през земеделски територии, полски, местни пътища и ниви.

За изработване на настоящият проект е използвана Кадастралната карта и кадастралните регистри на гореизброените землища, актуални към момента на разработване, като номерата на засегнатите от трасето поземлени имоти са дадени с пълните си идентификатори.

 

Засегнатите имоти в землището гр. Крън и гр. Шипка са както следва:

- За землището на гр. Крън, EKATTE 40292, община Казанлък: 40292.49.1, 40292.49.2, 40292.49.47, 40292.49.48, 40292.49.56, 40292.49.59, 40292.49.60, 40292.50.1, 40292.50.2, 40292.50.3, 40292.50.21, 40292.50.31, 40292.50.30, 40292.50.23, 40292.50.24, 40292.50.25, 40292.50.26, 40292.50.27, 40292.50.28, 40292.50.29, 40292.57.14;

- За землището на гр. Шипка, EKATTE 83199, община Казанлък: 83199.76.29, 83199.76.30, 83199.77.655, 83199.77.656, 83199.45.612, 83199.45.614, 83199.82.6, 83199.82.719, 83199.82.720, 83199.86.1, 83199.86.2, 83199.86.3, 83199.86.4, 83199.86.5, 83199.86.6, 83199.86.7, 83199.86.8, 83199.86.659, 83199.86.660, 83199.87.4, 83199.87.661, 83199.87.662.                       

Съгласно чл.129, ал.1 от ЗУТ, Подробният устройствен план се одобрява с Решение на Общинския съвет по доклад на кмета на общината в едномесечен срок след приемането на проекта за подробен устройствен план от експертен съвет. Обявлението за одобряването се изпраща в 7-дневен срок за обнародване в "Държавен вестник". По този ред се одобряват и проектите за подробни устройствени планове на селищните образувания с национално значение и за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания.

 

Съгласно чл.128, ал.1 от ЗУТ е публикувано съобщение в Държавен вестник бр. 82 от 18.09.2020г., стр. 109 и във вестник „Искра“ бр. 21 от 02.10.2020 г., интернет сайта на Община Казанлък, в сградата на Общинска администрация – Казанлък, както и в сградите на кметствата на гр. Крън и гр. Шипка, община Казанлък, за наличието на изработен проект за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – „Велосипедна алея от гр. Крън до гр. Шипка“. В законоустановения едномесечен срок са постъпили две Предложения с вх. №194-Т-60-1 от 14.10.2020 г. и вх. №194-Т-60-1#1 от 16.10.2020 г. във връзка с начина на обезщетяване, което към този момент е ирелевантен аргумент и мотив, тъй като, съгласно ЗОС определянето на равностойното парично или друго обезщетение се възлага въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план.

Парцеларният план е разгледан и одобрен на ОЕСУТ с Протокол № 17 от 19.10.2020 г., без забележки или необходимост от корекции.“  

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 136, ал. 1, във вр. с чл. 134, ал. 2, т. 2, във вр. с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ,

  

Р Е Ш И:

 

Одобрява изменение на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – „Велосипедна алея от гр. Крън до гр. Шипка“, засягащ следните поземлени имоти в землищата на гр. Крън и гр. Шипка, община Казанлък:

 

№ по ред

Землище

№ на имот

Вид територия

Начин на трайно ползване

Вид собственост

Площ на имота /кв. м./

Площ на сервитута /кв. м./

1

гр. Крън

40292.49.1

Земеделска

Нива

частна

7406

515

2

гр. Крън

40292.49.2

Земеделска

Нива

частна

5869

104

3

гр. Крън

40292.49.47

Земеделска

Нива

частна

4006

253

4

гр. Крън

40292.49.48

Земеделска

Нива

частна

5001

422

5

гр. Крън

40292.49.56

Земеделска

За селскостопански, горски, ведомствен път

Общинска публична

3648

16

6

гр. Крън

40292.49.59

Земеделска

Дере

Общинска публична

7768

107

7

гр. Крън

40292.49.60

Земеделска

За селскостопански, горски, ведомствен път

Общинска публична

3376

54

8

гр. Крън

40292.50.1

Земеделска

Нива

частна

8102

392

9

гр. Крън

40292.50.2

Земеделска

Нива

частна

9368

171

10

гр. Крън

40292.50.3

Земеделска

Етерично-маслодайна култура

частна

12000

139

11

гр. Крън

40292.50.21

Земеделска

Нива

частна

6494

122

12

гр. Крън

40292.50.31

Земеделска

Нива

частна

2794

64

13

гр. Крън

40292.50.30

Земеделска

Нива

частна

2801

75

14

гр. Крън

40292.50.23

Земеделска

Нива

частна

5202

161

15

гр. Крън

40292.50.24

Земеделска

Нива

частна

2397

96

16

гр. Крън

40292.50.25

Земеделска

Нива

частна

1901

127

17

гр. Крън

40292.50.26

Земеделска

Нива

частна

1598

130

18

гр. Крън

40292.50.27

Земеделска

Нива

частна

1601

152

19

гр. Крън

40292.50.28

Земеделска

Нива

частна

1602

172

20

гр. Крън

40292.50.29

Земеделска

Нива

частна

1199

166

21

гр. Крън

40292.57.14

Територия на транспорта

За трасета за вело и мотоспорт

Общинска публична

7339

7339

22

гр.Шипка

83199.76.29

Земеделска

Нива

частна

4999

30

23

гр.Шипка

83199.76.30

Земеделска

Нива

частна

3000

82

24

гр.Шипка

83199.77.655

Територия на транспорта

За трасета за вело и мотоспорт

Общинска публична

441

441

25

гр.Шипка

83199.77.656

Земеделска

За селскостопански, горски, ведомствен път

Общинска публична

3341

8

26

гр.Шипка

83199.45.612

Територия на транспорта

За трасета за вело и мотоспорт

Общинска публична

487

31

27

гр.Шипка

83199.45.614

Земеделска

За селскостопански, горски, ведомствен път

Общинска публична

1244

8

28

гр.Шипка

83199.82.6

Земеделска

Нива

частна

1503

74

29

гр.Шипка

83199.82.719

Земеделска

Дере

Общинска публична

4992

43

30

гр.Шипка

83199.82.720

Земеделска

За селскостопански, горски, ведомствен път

Общинска публична

1598

12

31

гр.Шипка

83199.86.1

Земеделска

Нива

частна

6108

214

32

гр.Шипка

83199.86.2

Земеделска

Нива

частна

3808

106

33

гр.Шипка

83199.86.3

Земеделска

Нива

частна

3096

99

34

гр.Шипка

83199.86.4

Земеделска

Нива

частна

3003

105

35

гр.Шипка

83199.86.5

Земеделска

Нива

частна

2596

109

36

гр.Шипка

83199.86.6

Земеделска

Нива

частна

7901

163

37

гр.Шипка

83199.86.7

Земеделска

Нива

частна

6399

159

38

гр.Шипка

83199.86.8

Земеделска

Нива

частна

5301

190

39

гр.Шипка

83199.86.659

Земеделска

За селскостопански, горски, ведомствен път

Общинска публична

2996

11

40

гр.Шипка

83199.86.660

Територия на транспорта

За трасета за вело- и мотоспорт

Общинска публична

1228

1228

41

гр.Шипка

83199.87.4

Земеделска

Нива

частна

9398

143

42

гр.Шипка

83199.87.661

Територия на транспорта

За трасета за вело и мотоспорт

Общинска публична

207

207

43

гр.Шипка

83199.87.662

Земеделска

За селскостопански, горски, ведомствен път

Общинска публична

1160

11

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуването 32 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/11/2020 г.