РЕШЕНИЕ
№ 266
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.10.2020 г., Протокол № 14


Относно: ОС_690/19.10.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1721/16.10.2020 г. на кмета на общината с проект за решение относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за управител на публично предприятие "Казанлъшка Искра" ЕООД.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „С Решение №652/20.12.2017 г. на Общински съвет – Казанлък бе избран Симеон Асенов Стоилков за управител на „Казанлъшка Искра“ ЕООД за срок от три години. Решението е взето на основание чл. 141, ал. 7 от Търговския регистър, чл. 51а, ал. 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 37, ал. 1 от Наредба № 19 на Общински съвет-Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества. В изпълнение на решението Кмета на Община Казанлък е сключил договор № Д06-213/20.12.2017г. за възлагане управлението на „Казанлъшка Искра“ ЕООД, гр. Казанлък за срок от три години.

Договорът за управление изтича на 21.12.2020 г., поради, което се налага да внесем доклад за откриване на процедура по обявяване на конкурс за избор на управител.

Съгласно чл. 65, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Общината упражнява правата си на собственост в общинските публични предприятия при спазване на принципите на чл. 12. Един от принципите в чл. 12, т. 7 от правилника гласи, че членове на органите за управление в публичните предприятия се избират и назначават чрез конкурсна процедура, чиято цел е формирането на професионални и независими органи на управление и контрол.

Съгласно чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, всички членове на органите за управление и контрол се избират и назначават след провеждане на конкурс. Условията и редът за провеждане на конкурса се уреждат в правилника за прилагане на закона.

Определянето на критериите за подбор и показателите за тяхното изпълнение и разработването на методика за оценка се извършва от общото събрание, в случая от Общински съвет – Казанлък във връзка с чл. 33, чл. 34 и чл. 36 от Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия. Те се предоставят на комисията за номиниране преди стартиране на конкурсната процедура.

Във връзка с провеждането на конкурси за номиниране на органите за управление и контрол се назначава комисия, състояща се от девет членове, трима от които са независими експерти.  Комисията за номиниране се създава с тригодишен мандат. Комисията за номиниране е в състав от постоянни и сменяеми членове, които отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, във връзка с чл. 1, ал. 3, чл. 20, чл. 21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, чл. 12, т. 7, , чл. 31, чл. 32 и чл. 37, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия,

  

 

Р Е Ш И:

 

I. Определям Комисия за номиниране на кандидатите на управители на „Казанлъшка Искра“ ЕООД,  гр. Казанлък, както следва:

  Председател:          Драгомир Петков – зам.-кмет

          Членове:         Здравко Балевски – н-к отдел ПНОЧРОП

Татяна Станева – гл. експерт ОСГП                          

                                   Радиана Стефанова - общински съветник

Пламен Караджов - общински съветник                          

                                    Красимира Харизанова - общински съветник 

и сменяеми членове:

……………………… - независим експерт

……………………… - независим експерт

……………………… - независим експерт

При отсъствие на председателя на комисията, същият да бъде заместен от Здравко Балевски – член на комисията.                      

В отсъствието на  юриста на комисията, същият да бъде заменен от Кольо Байков – гл. юрисконсулт.

В отсъствието на друг член на комисията, същият да бъде заменен от Иванка Иванова – Секретар на Община Казанлък.

1. Комисията за номиниране, провежда конкурсна процедура в етапите, определени с чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

2. Комисията за номиниране, в изпълнение на чл. 32, чл. 33, чл. 34, чл. 35 и чл. 36 от Правилника за прилагане Закон за публичните предприятия, провежда конкурса по определените критерии за оценка на кандидатите, тяхната тежест и показателите за тяхното изпълнение, както и разработената методика за оценка определени с това решение.

3. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на „Казанлъшка Искра” ЕООД, с ЕИК 833121152, седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. ”Искра” № 2.

  • срок на договор – 3 /три/ години;
  • място на изпълнение на задълженията: „Казанлъшка Искра” ЕООД, гр. Казанлък, ул. ”Искра” № 2

 

II. Правила за участие в конкурса:

1. Срок за подаване на документи от кандидатите: 16,30 часа на 12.11.2020г. в Центъра за информация и услуги на граждани при  Община Казанлък, бул. "Розова Долина" № 6, Гише № 2 – „Деловодство“. Документите ще се приемат всеки работен ден в рамките на работното време на последния работен ден.

Концепцията за развитие на „Казанлъшка Искра“ ЕООД за три годишен период и приноса на кандидата към неговото управление, всеки кандидат поставя в отделен запечатан плик, който заедно със заявлението за участие в конкурса и другите необходими документи се подават в запечатан плик. Всеки плик се надписва с трите имена на кандидата и обекта на конкурса и се завежда по реда на постъпването му.

2. В случаите, че нито един от кандидатите не отговаря на изискванията се започва нова процедура за номиниране, като определя нов срок за подаване на документи от кандидатите: 19.11.2020 г. при същите условия.

 

III. Изисквания към всеки кандидат:

1. да има завършено висше образование;

2. да има най-малко 5 години професионален опит;

3. да не е поставен под запрещение;

4. да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

5. да не е лишен от правото да заема съответната длъжност;

6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

7. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

8. не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие, както и не е общински съветник в Общински съвет – Казанлък.

9. не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;

10. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;

11. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

12. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

13. отговаря на други изисквания, предвидени в устава на дружеството;

14. не работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;

Забраните по т. 10 и т. 11 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

 

IV. Критерии за подбор при номиниране на кандидатите в съответствие с изискванията по т. III и показатели за тяхното изпълнение, съгласно чл. 33 от Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия:

1. образователно-квалификационна степен – висше образование;

2. професионален опит, осигуряващ необходимите умения за професионално изпълнение на задълженията - да има 3 /три/ години на ръководна длъжност;

3. добра репутация - за добра репутация се счита, че ако няма доказателства за противното и няма основателно съмнение относно добрата репутация на лицето;

Критериите ще се оценяват като се констатира само съответствие или несъответствие с изискванията.

V. Критерии и начин за оценка на кандидатите и тяхната тежест, съгласно чл.32 от Правилника по прилагане Закон за публичните предприятия

Процедурата за оценка на кандидатите включва две части – писмена и устна част /интервю/, съгласно чл. 35 от Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия:

 

1. Писмената част включва представяне на концепция за развитие на „Казанлъшка Искра“ ЕООД за три годишен период и приноса на кандидата към неговото управление

Тежест на критерия – 60%.

 

2. Устна част /интервю/ - състои се от въпроси по следните теми:

2.1. Познаване на нормативната база: Закон за публичните предприятия и Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия, Търговския закон, Закон за общинската собственост, Наредба № 19 на Общински съвет-Казанлък на Общински съвет-Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Наредба № 15 на Общински съвет-Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и други свързани с дейността на дружеството;

2.2. Управление собствеността на дружеството, в предвид факта, че е 100% общинска собственост;

2.3. Кадрите, структурата и организацията на търговското дружество;

2.4. Виждания за развитие на дейността с цел подобряване на финансовите резултати на дружеството;

Тежест на критерия – 40%.

При получаване на по-висока оценка от минималната, кандидата се допуска до участие в класирането.

3. Изготвяне на крайно класиране на кандидатите на база на писмената и устната част на конкурсната процедура.

4. Изготвяне и изпращане на предложение с класираните кандидати до Общински съвет – Казанлък.

 

VI. Методика и начин за оценка:

1. Определят се минималните оценки, както следват:

1.1. Минимална оценка при оценяване на писмената част – 3,50;

1.2. Минимална оценка при оценяване на устна част /интервю/ – 3,50;

 

2. Изготвяне на матрици с оценки за всяка една част по отделно:

2.1. изготвя се матрица с индивидуални конкурсни оценки от всеки член на комисията за всички кандидати;

2.2. изготвя се матрица с индивидуални конкурсни оценки от всички членове за всеки кандидат по отделно;

2.3. изготвя се обобщаваща матрица с окончателни оценки и класиране на кандидатите;

3. Начин на оценка на кандидатите за всяка една от двете части – по десетобалната система на всеки от критериите чрез съпоставяне на предложенията и съобразно посочените тежести.

4. При получаване на по-висока оценка от минималната за първата част по т.1.1., кандидата се допуска до следващата част - устната.

5. При получаване на по-висока оценка от минималната за втората част по т.1.2., кандидата се допуска до участие в номинирането.

6. Окончателната оценка е средноаритметична от оценките на двете части от процедурата за оценка на кандидатите.

7. Комисията за номиниране извършва крайно класиране на кандидатите и според класирането номинира до петима кандидати.

8. Резултатите от конкурса и номинираните кандидати се предоставят на Общински съвет – Казанлък за вземане на решение.

 

VII. Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление за участие в конкурса-свободен текст;

2 . Автобиография;

3. Документ за придобита образователно-квалификационна степен;

4. Свидетелство за съдимост, издадено не по-рано от 15 дни преди датата на подаване на документите с посочване целта за издаване – работа като Управител на „Казанлъшка Искра“ ЕООД - оригинал;

5. Документ удостоверяващ трудовия, осигурителния или служебния стаж /заверено копие/;

6. Документ за придобити други допълнителни квалификации и специалности – заверени копия /ако има такива/;

7. Медицинско свидетелство - оригинал;

8. Концепция за развитие на „Казанлъшка Искра“ ЕООД за три годишен период и приноса на кандидата към неговото управление;

9. Декларация, че не са налице пречки по чл. 20, ал. 1, т. 5 - т. 8 от Закона за публичните предприятия;

 

VIII. Към момента на сключване на договора за управление с номинирания кандидат за управител, същият представя Декларация, че не са налице пречки по чл. 20, ал. 1, т. 9 - т. 12 и по чл. 20, ал. 3 от Закона за публичните предприятия.

 

IX. За нуждите на кандидатите „Казанлъшка Искра” ЕООД предоставя в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък, бул. "Розова Долина" № 6, Гише № 2 – „Деловодство“ годишен баланс за 2019 год. и предмета на дейност на дружеството в тридневен срок от датата на вземане на решението. Кандидатите получават и проект на договора за управление на публичното предприятие „Казанлъшка Искра“ ЕООД.

 

X. За провеждане на конкурса се избират следните независими експерти, които да се включа в комисията по номиниране на управител на публичното предприятие „Казанлъшка Искра“ ЕООД, които са сменяеми членове:

Цветелина Станчева - независим експерт

Иван Бонев               - независим експерт

Кристалина Вълчева           - независим експерт

           

В отсъствие на друг член от независимите експерти: Петко Карагитлиев – Управител на „Балканинвест“ ЕООД.

 

XI. Резултатите от конкурса и номинираните кандидати се предоставят на Общински съвет – Казанлък за вземане на решение в петдневен срок. Според класирането комисията номинира до петима кандидати.

XII. Определя парична гаранция на Управителя в размер на три-месечно брутно възнаграждение, която той дава за своето управление, съгласно чл. 54, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, която следва да бъде включена в договора за управление на публичното предприятие.

           

XIII. Утвърждава проект на договор за управление на „Казанлъшка Искра“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: ул. “Искра“ №2, гр. Казанлък.

 

XIV. Задължава Кмета на Община Казанлък да публикува публична покана на интернет страницата на Община Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/11/2020 г.