РЕШЕНИЕ
№ 267
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.10.2020 г., Протокол № 14


Относно: ОС_669/07.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно именуване на малка изложбена зала в Културно-информационен център на ул. "Искра" 4 и предоставяне на пространството за постоянна експозиция на СБХ - Казанлък. С писмо вх. № ОС-713/28.10.2020 г., вносителят прилага становище от ръководството на СБХ "Иван Милев".


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „На 10.09.2020 година с входящ № 62-19-1 в Община Казанлък постъпи писмо от членовете на Съюза на българските художници – Казанлък с председател Росен Дончев, в което бе представена идеята и желанието на членовете на СБХ – Казанлък да им бъде предоставено изложбено пространство за постоянна експозиция от художествени произведения. Отчитайки приноса на съвременните казанлъшки творци към местната, националната и световна култура, както и доброто сътрудничество на СБХ с Община Казанлък и нуждите на местната общност, считам предложението на творческото сдружение за актуално и необходимо.

Казанлък отдавна е припознат като „Град на художници” с ярки имена в изобразителното изкуство. Един от най-емблематичните и разпознаваеми български художници от нашия град е Иван Милев. Неговото наследство и творби са високо ценени и всепризнати. Ето защо предлагам малката зала в Културно-информационен център на ул. „Искра” 4 да носи името „Иван Милев”, а пространството в нея да бъде предоставено на съвременните му наследници – СБХ – Казанлък.“

В хода на дебата постъпи предложение от общински съветник, а именно: „В проекта за решение думата „малката“ да отпадне и да придобие следния вид: „Дава съгласие залата в Културно-информационен център, находяща се на ул. „Искра” 4, да носи името „Иван Милев”.

Предложението беше прието от Общински съвет.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие залата в Културно-информационен център, находяща се на ул. „Искра” 4, да носи името „Иван Милев”.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За” 25.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/11/2020 г.