РЕШЕНИЕ
№ 268
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.10.2020 г., Протокол № 14


Относно: ОС_678/15.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно промяна на маршрутни разписания на градските линии № 1 и № 8 от общинска транспортна схема, гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Промяната в транспортната схема е във връзка с предстоящо изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на гр. Казанлък“ – Етап 1, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и има за цел оптимизация и постигане на по-голяма ефективност на транспортното обслужване на градската територия, постигане на по-добър синхрон на обхват и достъпност, както и подобряване на скоростта на обслужване.

Променените икономически условия и демографски характеристики дават отражение върху пътникопотока по линиите от Общинската транспортна схема и в частност – по градските линии. Извършихме преброяване на пътникопотока в градските линии. Проучихме пътникопотока при придвижването до/от работните места, учебните заведения и по–големите обществени места.

В резултат на анализа и проучванията могат да бъдат направени следните изводи:

  • голяма част от населението на общината използва за придвижване личните си автомобили;
  • значително е увеличен таксиметровият превоз;
  • увеличен е обема на специализирания превоз на предприятията;
  • незначителен е пътникопотокът в непиковите часове;
  • по-голяма част от пътниците са пенсионери и ученици, които пътуват с 50 % намаление;
  • част  от маршрутите по автобусните линии се припокриват;

В изпълнение на изискванията на чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси, със Заповед №1625/05.10.2020 г. на кмета на община Казанлък, е назначена комисия от специалисти от общината, представители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Областно пътно управление и браншовите организации. След разглеждане на предложения проект за промяна на маршрутното разписание на вътрешно-градските линии комисията е изготвила протокол от проведеното заседание, с който се допълва утвърдено маршрутно разписание по градска Автобусна линия № 1 с 2 /два/ курса и предлага да се утвърди маршрутно разписание за нова градска Автобусна линия №8.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 25 от ЗМСМА чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (Обн. ДВ. бр. 32 от 29 март 2002 г.), във вр. с чл. 17, ал. 4, т. 1 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози,

  

Р Е Ш И:

 

1. Утвърждава изменение на утвърдено с Решение №821 на Общински съвет, Протокол № 41, маршрутно разписание на градска Автобусна линия № 1, съгласно Приложение №1 към настоящото решение.

2. Утвърждава промяна в общинската транспортна схема и утвърждава маршрутни разписания на градска Автобусна линия № 8 за делнични и почивни дни, съгласно Приложения № 2 и № 3 към настоящото решение.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „Балканинвест“ ЕООД.

 

Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „За” 25.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/11/2020 г.