РЕШЕНИЕ
№ 270
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.10.2020 г., Протокол № 14


Относно: ОС_542/10.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишните отчетни доклади на народните читалища на територията на Община Казанлък за 2019 г.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Във връзка с член 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища предлагам на Вашето внимание  годишните доклади за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2019 година на читалищата на територията на Община Казанлък. Отчетните доклади са представени пред Кмета на Община Казанлък в установения от Закона за народните читалища срок, както следва:

 • НЧ ”Искра-1860", гр. Казанлък
 • НЧ „Възродена Искра-2000”, гр. Казанлък
 • НЧ „Жар – 2002“, гр. Казанлък
 • НЧ „Прогрес – 2004“, гр. Казанлък
 • НЧ „Любен Каравелов-1921”, с. Бузовград
 • НЧ "Зора-1902", с. Голямо Дряново
 • НЧ „Отец Паисий-1931”, с. Горно Изворово
 • НЧ "Отец Паисий-1905", с. Горно Черковище
 • НЧ "Петко Маналов-1932", с. Долно Изворово
 • НЧ "Светлина-1904", с. Дунавци
 • НЧ "Пробуда-1920", с. Копринка
 • НЧ „Цвятко Радойнов-1885”, гр. Крън
 • НЧ "Хаджи Димитър-1927", с. Кънчево
 • НЧ "Просвета-1908", с. Овощник
 • НЧ „Христо Ботев-1897”, с. Розово
 • НЧ "Светлина-1928", с. Ръжена
 • НЧ "Просвета-1902", с. Средногорово
 • НЧ "Звезда-1918", с. Хаджи Димитрово
 • НЧ "Антон Страшимиров-1909", с. Черганово
 • НЧ „Освобождение – 1884“, с. Шейново
 • НЧ „Светлина – 1861“, гр. Шипка
 • НЧ „Алеко Константинов – 1919“, с. Ясеново
 • НЧ „Възраждане – 2014“, с. Бузовград
 • НЧ „ Братство - 1869“, с. Енина
 •  

  В хода на дебата постъпи предложение от общински съветник, а именно: „В мотивите на доклада да се допълни т. 24 НЧ "Братство-1869 " с. Енина и постъпилата преписка от читалището в ОбС с вх. № ОС-365/20.03.2020 г. да се добави към приложенията.“ Предложението беше прието от вносителя.

  Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация; във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища,

    

  Р Е Ш И:

   

  Приема Годишните доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2019 година.

   

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

   

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и председателите на народните читалища.

   

  Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 26.

   

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  публ: 04/11/2020 г.