РЕШЕНИЕ
№ 271
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.10.2020 г., Протокол № 14


Относно: ОС_659/28.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП – парцеларен план на подземен електропровод, ниско напрежение за захранване на "Приемник за електрическа енергия - за осветление и охрана", разположен в Поземлен имот с идентификатор 27499.183.16 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в общинска администрация е постъпило Заявление вх.№ 194-А-6058-3/25.08.2020 г. от Апостол Атанасов Куков с искане за издаване на разрешение за възлагане изработката на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на подземен електропровод, ниско напрежение за захранване на „Приемник за електрическа енергия - за осветление и охрана“, разположен в  Поземлен имот с идентификатор 27499.183.16 по КККР на с. Енина, община Казанлък, област Стара Загора, ЕКАТТЕ: 27499.

Приложена е  скица-предложение, съгласно която възможното място за присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД е от съществуващ стълб, изв. ,,Б“ на мрежа НН, трафопост ,,Енина ТП-8“, извод СРН „Енина“, подстанция „Хидравлика“ разположен в Поземлен имот с идентификатор 27499.501.3114 по КККР на с. Енина.

Проектната дължина на подземния електропровод, ниско напрежение извън урбанизираната територия  е приблизително 330 м. и сервитутна зона  2м (по 1 м от ляво и дясно на оста на трасето) по цялото трасе на електропровода.

Предложеното трасе на електропровода преминава през Поземлен имот с идентификатор 27499.179.397 с НТП „Пасище“ - общинска частна собственост, Поземлен имот с идентификатор 27499.179.25 с НТП „Напоителен канал“ - общинска частна собственост, Поземлен имот с идентификатор 27499.179.101 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ - общинска публична собственост и Поземлен имот с идентификатор 27499.182.185 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ - общинска публична собственост,  намиращи се в землището на село Енина, община Казанлък, ЕКАТТЕ: 27499.

Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ – Стара Загора с предоставено Становище №КОС-01-3753 от 29.07.2020 г., като за реализацията на инвестиционното намерение  не е необходимо мотивирано решение  за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка въздействието върху околната среда.

Съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл. 124а, ал. 7 от ЗУТ.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и  т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ,  

  

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на подземен електропровод, ниско напрежение за захранване на „Приемник за електрическа енергия - за осветление и охрана“, разположен в Поземлен имот с идентификатор 27499.183.16, преминаващ през Поземлен имот с идентификатор 27499.179.397 с НТП „Пасище“ - общинска частна собственост, Поземлен имот с идентификатор 27499.179.25 с НТП „Напоителен канал“ - общинска частна собственост, Поземлен имот с идентификатор 27499.179.101 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ - общинска публична собственост и Поземлен имот с идентификатор 27499.182.185 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ - общинска публична собственост,  намиращи се в землището на село Енина, община Казанлък, ЕКАТТЕ: 27499.

2. Одобрява  Заданието, съставено от Възложителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Апостол Атанасов Куков – с. Енина, общ. Казанлък, в качеството си на възложител.

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/11/2020 г.