РЕШЕНИЕ
№ 273
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.10.2020 г., Протокол № 14


Относно: ОС_664/02.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на УПИ II-1385 в кв. 111, гр. Крън, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в Приложение №1 „Очаквани приходи от предстоящи сделки по реда на ЗПСК“ от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на община Казанлък за 2020 г., приета с Решение № 10/19.12.2020 г., на Общински съвет-Казанлък, изменена и допълнена с Решение № 222/30.07.2020 г. на Общински съвет-Казанлък е включен: Под номер 21: УПИ II-1385, кв. 111, гр. Крън, с площ 5 000 (пет хиляди) кв. м.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост АЧОС № 3849/23.06.2020 г., вписан в Служба по вписванията под Вх. рег. № 2970/02.07.2020 г., акт 28, том 11, н. дело 2175. С оглед стартиране на процедурата за продажба на имота по реда на ЗПСК е необходимо откриване на процедура за приватизация на същия.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1, от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) и във връзка с чл. 5, ал. 3 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационния контрол, включително процесуално представителство /НВИДСППСПКВПП/,

Р Е Ш И:

 

І. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот, както следва:

 

1. УПИ II-1385 (втори за едно три осем пет) с площ 5 000 (пет хиляди) кв. м, отреден „за обществено и делово обслужване“ в кв. 111 (сто и единадесет) град Крън по Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №444/31.03.2020 година на Кмета на Община Казанлък, при съседи: север и югоизток – улици, запад - УПИ I.

 

ІІ. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по провеждане на процедури за възлагане чрез пряко договаряне по реда на НВИДСППСПКПП изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум, пазарна оценка, както и актуализации на същите за имота по т. І.

 

ІІІ. Задължава кмета на Община Казанлък след изготвяне на разработките по т. ІІ, да ги предлага за утвърждаване от Общински съвет – Казанлък.

Настоящото решение подлежи на обнародване в ДВ и публикуване в два централни ежедневника, съгласно чл. 3, ал. 8 от ЗПСК. Разноските за публикациите са за сметка на Община Казанлък.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 24.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/11/2020 г.