РЕШЕНИЕ
№ 276
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.10.2020 г., Протокол № 14


Относно: ОС_691/19.10.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1721/16.10.2020 г. на кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем на 2 бр. общински обекти на територията на община Казанлък, включени в Годишната програма за 2020 г.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на 2020 г. са включени в Приложение № 8, позиция 8 и 9 общински имоти отдадени под наем за пет години. Сключените договори изтичат през месец ноември 2020 г. Необходимо е стартирането на нова процедура за отдаване под наем на имотите, както следва:

1. Общински обект, представляващ търговски обект за магазин находящ се в гр. Казанлък, ул. „Розова долина“ № 6, с обща площ от 100,12 кв.м, в т.ч. (56,32 кв.м търговска площ и 43,80 кв.м складова площ, ведно със санитарен възел), включен в ГПУРИОС за 2020  г., в Приложение №8, Позиция №8. По смисъла на ЗОС, имотът представлява част от имот публична общинска собственост, за който е съставен АПОС № 388/27.07.2016 г. Месечната наемна цена е в размер на 604,00 (шестстотин и четири) лв. без ДДС. Наемната вноска е определена съгласно достигнатата наемна цена при предходен търг и сключен договор за наем, който не е по-нисък, съгласно определения в Наредба № 15 на ОбС, наем на основание чл. 66, ал. 1, т. III „Обекти за продажба на хранителни стоки, промишлени стоки и др. стоки на дребно“ в гр. Казанлък, първа зона.

2. Общинският обект: стая за офис на втори етаж в сградата на кметство, с. Горно Изворово с обща площ от 12,00 кв.м., който е включен в ГПУРИОС за 2020 г. в Приложение № 8, Позиция № 9. По смисъла на ЗОС, имотът представлява част от публична общинска собственост, за който е съставен АОС № 16/30.10.2007 г. Месечната наемна цена е в размер на 55,00 (петдесет и пет) лв. достигната от предходен търг и сключен договор за наем и не е по-ниска от изчислена съгласно чл. 66, ал. 1, т.V от Наредба № 15 на ОбС „Обекти за банки, застрахователни и административни дейности“ – в останалите населени места.

Съгласно чл. 14, ал. 7 от ЗОС свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост могат да се отдават под наем след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс за срок до 10 години, след решение на ОбС.

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договори ще доведе до поемане на разходите им по поддръжка от наемателите и приходи в общинския бюджет.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 18, ал. 1, т. 1, чл. 81, ал.1, във връзка с 80, т. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

І. Да се проведат публични търгове за отдаване под наем по реда на Глава VІ от Наредба №15 на Общински съвет Казанлък за срок от 5 години на общински обекти, както следва:

1. Търговски обект за магазин находящ се в гр. Казанлък, ул. „Розова долина“ № 6, с обща площ от 100,12 кв.м в т.ч. (56,32 кв.м. търговска площ и 43,80 кв.м. складова площ, ведно със санитарен възел) в Приложение №8, Позиция №8 на ГПУРИОС за 2020 г., за който е съставен АПОС № 388/21.07.2016 г.

2. Стая за офис на втори етаж в сградата на кметство с. Горно Изворово, с обща площ от 12,00 кв.м от Приложение № 8, Позиция № 9 на ГПУРИОС за 2020 г., за който е съставен АПОС № 16/30.10.2007 г.

 

ІІ. Определя начална тръжна цена в размер:

  • За обект „1“ – 604,00 лв. без ДДС;
  • За обект „2“ – 55,00 лв. без ДДС.

 

III. Оправомощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на публичните търгове при спазване изискванията на Глава VІ от Наредба №15 на ОбС, както и сключването на договор със спечелилия участник.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/11/2020 г.