РЕШЕНИЕ
№ 278
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.10.2020 г., Протокол № 14

Относно: ОС_663/02.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за Поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землищата на с. Енина, с. Хаджидимитрово и с. Кънчево, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в Приложение №3, Табл. „От продажба на земеделска земя, в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на ОбС-Казанлък са включени:

Под номер 1: Поземлен имот с идентификатор 40868.80.16 (четири нула осем шест осем точка осем нула точка едно шест) с площ 1 402 (хиляда четиристотин и два) кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кънчево, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-397/09.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот от 08.03.2019 г., адрес:   с. Кънчево, местност „Ирикли“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 7 (седма), при граници: 40868.80.215, 40868.80.14, 40868.80.15. Номер по предходен план: 080016. За имота има съставен АЧОС №3665/22.02.2019 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1165/01.03.2019 г., акт №196, том 4, н. д. №848.

С Решение №1438/24.09.2015 г. на ОбС – Казанлък и Заповед №1941/20.10.2015 г. на Кмета на Община Казанлък е обявен публичен търг с тайно наддаване на поземления имот с начална тръжна цена – 380 лв. без ДДС по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък.  Търгът не се е провел поради липса на кандидати.

С Решение №157/28.04.2016 г. на ОбС – Казанлък и Заповед №869/01.06.2016 г. на Кмета на Община Казанлък е обявен публичен търг с тайно наддаване на поземления имот с начална тръжна цена – 380 лв. без ДДС по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък.  Търгът не се е провел поради липса на кандидати.

Под номер 2: Поземлен имот с идентификатор 40868.80.24 (четири нула осем шест осем точка осем нула точка две четири) с площ 5 111 (пет хиляди сто и единадесет) кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кънчево, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-397/09.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот от 08.03.2019 г., адрес:    с. Кънчево, местност „Ирикли“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 7 (седма), при граници: 40868.80.215, 40868.80.28, 40868.80.29, 40868.80.6. Номер по предходен план: 080024. Имотът е без достъп от път. За имота има съставен АЧОС №3666/22.02.2019 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1166/01.03.2019 г., акт №197, том 4, н. д. №849.

С Решение №1438/24.09.2015 г. на ОбС – Казанлък и Заповед №1941/20.10.2015 г. на Кмета на Община Казанлък е обявен публичен търг с тайно наддаване на поземления имот с начална тръжна цена – 1 670 лв. без ДДС по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък.  Търгът не се е провел поради липса на кандидати.

С Решение №157/28.04.2016 г. на ОбС – Казанлък и Заповед №869/01.06.2016 г. на Кмета на Община Казанлък е обявен публичен търг с тайно наддаване на поземления имот с начална тръжна цена – 1 550 лв. без ДДС по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък.  Търгът не се е провел поради липса на кандидати.

Под номер 3: Поземлен имот с идентификатор 77027.72.50 (седем седем нула две седем точка седем две точка пет нула) с площ 2 389 (две хиляди триста осемдесет и девет) кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-962/20.12.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 05.03.2019 г., адрес: с. Хаджидимитрово, местност „Тънкия път“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 4 (четвърта), при граници: 77027.72.51, 77027.72.63, 77027.72.49, 77027.72.47, 77027.72.46. Номер по предходен план: 072050. За имота има съставен АЧОС №3663/22.02.2019 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1139/28.02.2019 г., акт №180, том 4, н. д. №831.

С Решение №1437/24.09.2015 г. на ОбС – Казанлък и Заповед №1941/20.10.2015 г. на Кмета на Община Казанлък е обявен публичен търг с тайно наддаване на поземления имот с начална тръжна цена – 1 160 лв. без ДДС по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък.  Търгът не се е провел поради липса на кандидати.

С Решение №157/28.04.2016 г. на ОбС – Казанлък и Заповед №869/01.06.2016 г. на Кмета на Община Казанлък е обявен публичен търг с тайно наддаване на поземления имот с начална тръжна цена – 1 160 лв. без ДДС по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък.  Търгът не се е провел поради липса на кандидати.

Под номер 4: Поземлен имот с идентификатор 77027.73.49 (седем седем нула две седем точка седем три точка четири девет) с площ 3 318 (три хиляди триста и осемнадесет) кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-962/20.12.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 05.03.2019 г., адрес: с. Хаджидимитрово, местност „Тънкия път“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 4 (четвърта), при граници: 77027.73.47, 77027.73.50, 77027.75.228, 77027.73.20. Номер по предходен план: 073049. За имота има съставен АЧОС №3664/22.02.2019 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1140/28.02.2019 г., акт №181, том 4, н. д. №832.

С Решение №1437/24.09.2015 г. на ОбС – Казанлък и Заповед №1941/20.10.2015 г. на Кмета на Община Казанлък е обявен публичен търг с тайно наддаване на поземления имот с начална тръжна цена – 1 665 лв. без ДДС по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък.  Търгът не се е провел поради липса на кандидати.

С Решение №157/28.04.2016 г. на ОбС – Казанлък и Заповед №869/01.06.2016 г. на Кмета на Община Казанлък е обявен публичен търг с тайно наддаване на поземления имот с начална тръжна цена – 1 665 лв. без ДДС по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък.  Търгът не се е провел поради липса на кандидати.

Под номер 5: Поземлен имот с идентификатор 27499.341.5 (две седем четири девет девет точка три четири едно точка пет) с площ 357 (триста петдесет и седем) кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Енина, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес: с. Енина (§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Категория на земята: 6 (шеста), при граници: 27499.29.88, 27499.341.501, 27499.341.4, 27499.341.8, 27499.341.502, 27499.30.146.

Номер на предходен план: 341005. За имота има съставен АЧОС №3548/15.06.2018 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №3403/19.06.2018 г., акт №32, том 12, н. д. №2411.

С Решение №94/25.02.2016 г. на ОбС – Казанлък, Заповеди №407/23.03.2016 г. и №1009/21.06.2016 г. на Кмета на Община Казанлък е обявен публичен търг с тайно наддаване на поземления имот с начална тръжна цена – 205 лв. без ДДС по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък.  Търгът не се е провел поради липса на кандидати.

С Решение №1061/28.05.2019 г. на ОбС – Казанлък и Заповед №945/24.06.2019 г. на Кмета на Община Казанлък е обявен публичен търг с тайно наддаване на поземления имот с начална тръжна цена – 360 лв. без ДДС по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък.  Търгът не се е провел поради липса на кандидати.

 

За имотите са изготвени актуални данъчни и пазарни оценки, които са в размер, както следва:

Имот

Данъчна оценка, лв.

Пазарна оценка, лв.

Прогнозна цена, лв.

1.

ПИ с идентификатор 40868.80.16 с площ 1 402 кв. м., с. Кънчево, общ. Казанлък

94,60

590

550

2.

ПИ с идентификатор 40868.80.24 с площ 5 111 кв. м., с. Кънчево, общ. Казанлък

345

2 100

2 000

3.

ПИ с идентификатор 77027.72.50 с площ 2 389 кв. м., с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък

416

1 530

1 050

4.

ПИ с идентификатор 77027.73.49 с площ 3 318 кв. м., с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък

577,80

2 120

1 500

5.

ПИ с идентификатор 27499.341.5 с площ 357 кв. м., с. Енина, общ. Казанлък

19,30

370

150

 

С оглед изпълнение на програмата, кмета счита за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена за всеки от имотите, съответстваща на изготвената актуална към момента пазарна цена.

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на Глава шеста от Наредба №15 на ОбС-Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на общински имоти, както следва:

 

1. Поземлен имот с идентификатор 40868.80.16 (четири нула осем шест осем точка осем нула точка едно шест) с площ 1 402 (хиляда четиристотин и два) кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кънчево, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-397/09.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот от 08.03.2019 г., адрес: с. Кънчево, местност „Ирикли“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 7 (седма), при граници: 40868.80.215, 40868.80.14, 40868.80.15. Номер по предходен план: 080016.

Начална тръжна цена: 590 (петстотин и деветдесет) лв. без ДДС.

 

2. Поземлен имот с идентификатор 40868.80.24 (четири нула осем шест осем точка осем нула точка две четири) с площ 5 111 (пет хиляди сто и единадесет) кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кънчево, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-397/09.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот от 08.03.2019 г., адрес: с. Кънчево, местност „Ирикли“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 7 (седма), при граници: 40868.80.215, 40868.80.28, 40868.80.29, 40868.80.6. Номер по предходен план: 080024. Имотът е без достъп от път.

Начална тръжна цена: 2 100 (две хиляди и сто) лв. без ДДС.

 

3. Поземлен имот с идентификатор 77027.72.50 (седем седем нула две седем точка седем две точка пет нула) с площ 2 389 (две хиляди триста осемдесет и девет) кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-962/20.12.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 05.03.2019 г., адрес: с. Хаджидимитрово, местност „Тънкия път“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 4 (четвърта), при граници: 77027.72.51, 77027.72.63, 77027.72.49, 77027.72.47, 77027.72.46. . Номер по предходен план: 072050.

Начална тръжна цена: 1 530 (хиляда петстотин и тридесет) лв. без ДДС.

 

4. Поземлен имот с идентификатор 77027.73.49 (седем седем нула две седем точка седем три точка четири девет) с площ 3 318 (три хиляди триста и осемнадесет) кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-962/20.12.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 05.03.2019 г., адрес: с. Хаджидимитрово, местност „Тънкия път“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 4 (четвърта), при граници: 77027.73.47, 77027.73.50, 77027.75.228, 77027.73.20. Номер по предходен план: 073049.

Начална тръжна цена: 2 120 (две хиляди сто и двадесет) лв. без ДДС.

 

5. Поземлен имот с идентификатор 27499.341.5 (две седем четири девет девет точка три четири едно точка пет) с площ 357 (триста петдесет и седем) кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Енина, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес: с. Енина (§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Категория на земята: 6 (шеста), при граници: 27499.29.88, 27499.341.501, 27499.341.4, 27499.341.8, 27499.341.502, 27499.30.146. Номер по предходен план: 341005.

Начална тръжна цена: 370 (триста и седемдесет) лв. без ДДС.

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 22.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/11/2020 г.