РЕШЕНИЕ
№ 281
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.10.2020 г., Протокол № 14

Относно: ОС_681/15.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 27499.343.12, с площ от 3845 кв.м., находящ се в с. Енина, общ. Казанлък с начална тръжна цена в размер на 4130 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в допълнение към Приложение №3 прието с Решение №222/30.07.2020 г. на Общински съвет - Казанлък, Таблица: „Очаквани приходи от продажба на общински имоти – земи, по реда на Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък от продажба на земя в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на Общински Съвет - Казанлък е включен:

Под номер 48: Поземлен имот с идентификатор 27499.343.12 (две седем четири девет девет точка три четири три точка едно две) с площ от 3 845 (три хиляди осемстотин четиридесет и пет) кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Енина, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 10.07.2020 г., адрес: с. Енина (§ 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при съседи: 27499.343.1009, 27499.343.504, 27499.343.501, 27499.343.36, 27499.343.35, 27499.343.34. Предходен идентификатор: 27499.40.495, Номер по предходен план: 343012.

За имотите са изготвени актуални данъчни и пазарни оценки, в размер съответно на 342,60 лв. и    4 130 лв.

С оглед изпълнение на програмата, кмета счита за целесъобразно да бъде организиран и проведен публичен търг за продажба на имот, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлага началната тръжна цена за имота, съответстваща на изготвената актуална към момента пазарна цена.

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договор за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

 

В хода на дебата се постави на гласуване предложение от Постоянната комисия по икономика, бюджет и финанси, началната тръжна цена да бъде завишена на 8000 лв. без ДДС.

Предложението беше прието от общинските съветници.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на Общински съвет - Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

І. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на Глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Общински съвет - Казанлък, на общински имот, както следва:

Поземлен имот с идентификатор 27499.343.12 (две седем четири девет девет точка три четири три точка едно две) с площ от 3 845 (три хиляди осемстотин четиридесет и пет) кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Енина, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 10.07.2020 г., адрес: с. Енина (§ 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при съседи: 27499.343.1009, 27499.343.504, 27499.343.501, 27499.343.36, 27499.343.35, 27499.343.34. Предходен идентификатор: 27499.40.495, Номер по предходен план: 343012.

Начална тръжна цена: 8 000 (осем хиляди) лв. без ДДС.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичен търг за продажба на имот по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата му.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 20.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/11/2020 г.