РЕШЕНИЕ
№ 284
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.10.2020 г., Протокол № 14


Относно: ОС_675/12.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в УПИ XII-400 с обща площ 630 кв.м в кв. 35 по ПУП на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, за сумата от 1 350,00 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в Общинска администрация е подадено Заявление с вх. №94-Б-702-2/2020 година от Боян Станев за закупуване на общинската част от Урегулиран поземлен имот ХII-400 в кв. 35 по ПУП на село Хаджидимитрово, одобрен със Заповед №12/1987 г. Заявителят е собственик на земя с площ 630 кв. м и построената в имота сграда, съгласно представеното копие от Нотариален акт  (н. а.) №34, т. 29, д. 5986, вх. №8043/16.12.2019 г.  За общинската част - 135/630 идеални части от имота, е съставен Акт за частна общинска собственост №3867 от 11.09.2020 г., вписан в Служба по вписванията в град Казанлък с вх. №4552/15.09.2020 г, акт 165, т. 16, н. д. 3381.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2020 година, приета с Решение №10/19.12.2019 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за прекратяване на съсобственост. На основание чл. 36, ал. 1, т. 2  и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл. 48, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи  пазарната цена.   

Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на общинската част от имота е 606.60 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404054017/10.09.2020 г. на Дирекция „Местни приходи“, а изготвената от оценител пазарна оценка е на стойност 1350,00 лева, без ДДС.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 48, ал. 1, предл. 2-ро, ал. 2 и ал. 4  от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2020 година, приета с Решение №10/19.12.2019 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход

(лв.)

Предназначение

Описание на имота

№ 3867/

11.09.2020 г.

Боян  Станев

1350,00

За жилищно строителство

135/630 ид. ч. от УПИ ХII-400 в кв. 35 село Хаджидимитрово

 

2. Да се прекрати съсобствеността върху Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХII-400 с обща площ 630 (шестстотин и тридесет) кв. м в кв. 35 по ПУП на село Хаджидимитрово, ЕКАТТЕ: 77027, община Казанлък, област Стара Загора, одобрен със Заповед №12/1987 г., при граници: УПИ I-400, УПИ II-400, УПИ ХI-402 и улица, чрез продажба на общинската част - 135/630 (сто тридесет и пет към шестстотин и тридесет) идеални части от земята на съсобственика – Боян Станев, ЕГНхххххххххх за сумата от 1350,00 (хиляда триста и петдесет) лева, без ДДС.

 

3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за продажбата, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Боян Станев.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Боян Станев, с. Хаджидимитрово.

 

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 23.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/11/2020 г.