РЕШЕНИЕ
№ 288
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.10.2020 г., Протокол № 14

Относно: ОС_693/20.10.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1721/16.10.2020 г. на кмета на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработка на ПУП - план за застрояване, план-схеми за водоснабдяване, канализация, електроснабдяване и схема за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 24075.103.9 по КККР на с. Дунавци, за промяна на предназначението от "нива" в "за обществено обслужване". Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. С писмо с вх. № ОС-705/26.10.2020 г., вносителят прилага Задание за проектиране и Заявление за издаване за изработване на ПУП, съгласно становище на ПК за противодействие на корупцията.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление вх. №168-543-10/21.08.2020 г. от Неждет Яшар, управител на „Трон“ ЕООД, ЕИК 123083337, с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване и план- схеми за водоснабдяване, канализация, електроснабдяване и схема на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 24075.103.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дунавци.

Имот с идентификатор 24075.103.9 е с площ 672 кв.м., с НТП: нива, с трайно предназначение на територията: земеделска.  Намира се в съседство с друг имот, принадлежащ  на същия собственик – ПИ с ид. 24075.103.21 /стар номер 103021/, за който има одобрен ПУП за обществено обслужване и е сменено предназначението на земеделската земя. Настоящият имот се предвижда да бъде като разширение на съществуваща площадка. Всички инженерни връзки, както и транспортният достъп, ще се осъществяват през съседния имот.

Инвестиционното намерение на Възложителя е да изгради магазин за промишлени стоки.

Имотът попада в зона за обществено- обслужващи дейности, разновидност 1 /Оо1/ съгласно ОУП на община Казанлък. Инвестиционното намерение е в съответствие с допустимите дейности в тази зона.  Предвидените в заданието показатели за застрояване: макс. Пл. застр.=50%, макс. Кинт=1,5, мин. Пл.озел.=40%, максимална височина до 10 м., са в съответствие с градоустройствените параметри на зоната.

На основание чл. 125, ал. 7 от ЗУТ, заданието е внесено в РИОСВ – Стара Загора за определяне на необходимите процедури по Закона за опазване на околната среда  и Закона за биологичното разнообразие като е преценено, че няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони.

Съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешение за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии се дава с решение на Общинския съвет, по предложение на кмета на общината. План-схемите за водоснабдяване, канализация, електроснабдяване и транспортен достъп придружават ПУП съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ.

Съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя.“

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 5 и ал. 7, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ,

 

 

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване, план - схеми за водоснабдяване, канализация, електроснабдяване и схема за транспортен достъп до Поземлен имот с идентификатор 24075.103.9 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дунавци, общ. Казанлък, за промяна предназначението на имота от „нива“ в имот с предназначение „за обществено обслужване“ .

 

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Неждет Яшар - заявител.

 

Участвали в гласуването 29 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/11/2020 г.