РЕШЕНИЕ
№ 289
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.10.2020 г., Протокол № 14


Относно: ОС_674/12.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - план за застрояване и парцелни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.97.1 - с НТП "Нива", местност "Големите ливади", с площ от 1,755 дка по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За производствени и складови дейности"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. № 194-Б-311-2/11.09.2020 г. от – Бисер Борисов в качеството си на собственик на имота, с искане за издаване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за Поземлен имот № 35167.97.1 – с НТП “Нива”, местност „Големите ливади“, с площ от  1,755 дка по КККР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък.

Инвестиционното намерение на възложителя е да промени предназначението и начина на трайно ползване на поземления имот в „За производствени и складови дейности“, с цел изграждане на склад за селскостопанска продукция и машинен парк.

От Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в смесена многофункционална зона (Смф), като предложението не противоречи на предвижданията на плана.

Проектните показатели за свободното застрояване в зона (Смф) са: до 15 м височина кота корниз, плътност на застрояване до 70%, коефициент на интензивност 2,5 и 30% минимална площ за озеленяване.

Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ–Стара Загора с предоставено Писмо № КОС-01-3823/07.08.2020 г., като за инвестиционното предложение не е необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка на въздействието върху околната среда.

Транспортният достъп до поземления имот би могъл да се осъществи от запад-югозапад, през съществуващ полски път с идентификатор № 35167.56.316 (общинска публична собственост) или от север-северозапад, през съществуващ полски път с идентификатор № 35167.96.449 (общинска публична собственост) по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък.

Съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет.

Съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл. 124а, ал. 7 от ЗУТ.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за поземлен имот с идентификатор 35167.97.1 – с НТП „Нива”, местност „Големите ливади“, с площ от 1,755 дка по КККР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в „За производствени и складови дейности“.

 

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Бисер Бисеров, в качеството си на заявител, представляван от Виолета Георгиева Бакунина, в качеството на пълномощник с адрес за кореспонденция - гр. Казанлък.

Участвали в гласуването 29 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/11/2020 г.