Протокол № 14 от заседание, проведено на 29.10.2020 г.