РЕШЕНИЕ
№ 290
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.11.2020 г., Протокол № 15

Относно: ОС_736/13.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2020 г. С писмо вх. № ОС-760/24.11.2020 г., вносителят допълва мотивите на доклада.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „1. С докладна на директорa на театър „Л. Кабакчиев“ се предлага закупуването на капиталови активи в рамките на гласувания бюджет – сценична конструкция за 19 500 лв. и пушек машина за 3 000 лв.

2. По предложение на кмета на кметство Ясеново обект „Асфалтиране  на част от  ул. „Зора“, с. Ясеново“ да се преименува на „Подмяна на бордюри и подравняване на земното легло на ул. „Зора“.

3. След провеждане на обществена поръчка и избор на изпълнител за закупуване на техника за снегопочистване средствата в размер на 100 хил. лв. предлагам да се разпределят по активи, както следва:

 • Комбиниране на техника за снегопочистване - трактор LOVOL - 35 160 лв.;
 • Комбиниране на техника за снегопочистване - Гребла за снегопочистване - 2 бр. - 14 797 лв.;
 • Комбиниране на техника за снегопочистване - челен товарач           - 6 936 лв.;
 • Комбиниране на техника за снегопочистване - четка за метене - 11 280 лв.;
 • Комбиниране на техника за снегопочистване - страничен мулчер - 17 628 лв.;
 • Комбиниране на техника за снегопочистване - машина за опесъчаване - 3 879 лв.;
 • Комбиниране на техника за снегопочистване - ремарке - 10 320 лв.

4. За изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт“ етап I  е необходимо закупуването на 7 бр. тахографи за 15 400 лв., сключване на застраховки Гражданска отговорност на автомобилистите, Каско на МПС и ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА "ЗЛОПОЛУКА" НА ПЪТНИЦИТЕ В СРЕДСТВАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ в размер на 55 000 лева. за експлоатация на седемте електроавтобуса.

На площадката за нощуване на електоавтобуси е необходимо изграждане на осветителна и ел. инсталация в размер на 26 000 лв, изграждане на ажурна ограда с врати за вход и изход в размер на 12 200 лв. и закупуване на фургон (офис контейнер) за 19 462 лв.

5. За изпълнение на инвестиционната програма на Общината е необходимо увеличаване на плановите стойности на четири от обектите:

- „Асфалтиране на улица „Войнишка“ от ул. „Столетов“ до ул. „Ген Драгомиров“ 3000 м2 , 600м бордюри“  на 207 000 лв. или увеличение с 30 056 лв.

- „Текущ ремонт на улици“ на 250 000 лв. или увеличение с 50 000 лв.‚

- Асфалтиране на част от  ул. "1-ви май", с. Хаджидимитрово – 48 200 лв. или увеличение с 8 200 лв.

- Остатъкът от средствата по ПМС№125/29.06.2018г. в размер на 15 318 лева са недостатъчни за изграждане на стоманобетонни прагове №1 и №3 (дере участък река Стара река, с. Енина), поради което е нужно увеличение със 17 682 лв. за изграждането на праг №1 с рибен проход.

Средствата по точка 4 и точка 5 могат да бъдат осигурени от обекти „Асфалтиране на ул. "Хан Аспарух" в размер на 191 000 лв., „Ремонт на Бозвелиевата къща - филиал 1 на Общинска библиотека "Искра" в размер на 33 000 лв. и „Работен проект за реконструкция на сградата на Военен отдел“ в размер на 10 000 лв., които няма да се изпълнят през 2020 година.

6. По изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт“ Eтап I  на площадката за нощуване на електоавтобуси е необходимо изграждане на система за видеонаблюдение в размер  на 8 500 лв. Средствата могат бъдат осигурени от бюджета на дейност 122 „Общинска администрация“, параграф 19-01 „платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции“.

 

В хода на дебата вносителят прие направеното предложение  от ПК по икономика, бюджет и финанси, а именно: „ В т. 4 от мотивите текста “сключване на застраховки гражданска отговорност и автокаско“ да се замени с думите „сключване на застраховки Гражданска отговорност на автомобилистите, Каско на МПС и ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА "ЗЛОПОЛУКА" НА ПЪТНИЦИТЕ В СРЕДСТВАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ“.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 124, ал.2  oт  Закона  за публичните финанси и чл.2, ал. 2, ал.5, т.1 и чл.25, ал.2  от Наредба № 28 на Общински съвет – Казанлък за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,

 

Р Е Ш И:

 

 • Изменя Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2020 година, като изменя Решение №70 от 06.02.2020 г. на ОбС-Казанлък, изменено с Решение №145 от 15.04.2020 г., изменено с Решение № 186 от 25.06.2020 г., изменено с Решение №202 от 30.07.2020 г., изменено с Решение № 232 от 24.09.2020 г.  в следните точки:
 •  

  В т.2.2.1:  Разходи за местни дейности в размер от 25 336 489 лева на 25 328 807 лева, разпределени по  функции и дейности, съгласно Приложение №4

  В т.2.2.2: За  допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия, на делегираните от държавата дейности в размер от 1 856 939 лева на 1 864 621 лева, разпределени по  функции и дейности, съгласно Приложение №5.

   

  В т.13. Изменя Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2020 година в размер от 8 883 270 лева на 8 765 770  лева, съгласно Приложение №13.

   

  В т. 15. Изменя Разчет за разпределението на средствата от приходи  от сделки за разпореждане с имоти, общинска собственост и приватизация по обекти  за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура, съгласно Приложение №15.

   

  В т. 22. Изменя бюджет на             Общински театър „Любомир Кабакчиев“, съгласно Приложение № 23.

   

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

   

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица.

   

  Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 23.

   

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Гл. спец. М. НИКОЛОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  Изтегли приложенията


  публ: 02/12/2020 г.