РЕШЕНИЕ
№ 291
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.11.2020 г., Протокол № 15
(Изм. с Решение № 338/28.01.2021 г.)


Относно: ОС_746/16.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост на община Казанлък за 2021 г., с Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16, неразделна част от нея.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост предлагаме  ОбС да обсъди и приеме Годишна програма за управление и разпореждане с имоти -  общинска собственост на община Казанлък за 2021г., с Приложения №№ 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16, неразделна част от нея.

Програмата  има отворен характер в своята реализация и позволява гъвкавост при нейното изпълнение и може да се актуализира през годината в зависимост от конкретните условия и нормативната уредба.

Във връзка с това предлагам ОбС – Казанлък да разгледа настоящият доклад и вземе решение за приемане на Годишна програма за управление  и разпореждане с имоти -  общинска собственост на община Казанлък за 2021г., с Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16, неразделна част от нея.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за Общинската собственост и чл.2, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

Р Е Ш И:

 

1. Приема Годишна програма за управление  и разпореждане с имоти -  общинска собственост на община Казанлък за 2021г., с Приложения №№ 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16, неразделна част от нея.

2. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички последващи действия за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 20.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. М. НИКОЛОВА)                                   (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 02/12/2020 г.