РЕШЕНИЕ
№ 292
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.11.2020 г., Протокол № 15

Относно: ОС_739/13.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно прехвърляне в полза на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" ЕООД, на медицинска апаратура: 3 бр. интензивни респиратора и 5 бр. многопараметрични уреда за извънболнично измерване на жизнено важни параметри.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „1. В резултат на сключен договор № Д06-76/31.03.2020 год. Община Казанлък закупи с помощта на дарения и бюджетни средства 3 бр. респиратори за белодробна вентилация CRIUS V6 NORTHERN MEDITEC на обща стойност 80 400.00 лв. (Осемдесет хиляди и четиристотин) лв. същите се закупиха, доставиха и се ползват от МБАЛ 'Д-р Христо Стамболски' ЕООД.

2. Също така въз основа на Договор № Д06-78/01.04.2020 год. Община Казанлък, закупи за нуждите на МБАЛ “Д-р Христо Стамболски” ЕООД 5 бр. Многопараметрични уреда за извънболнично измерване на жизнено важни параметри СРС 3 на обща стойност 16 890,00 лв. (Шестнадесет хиляди осемстотин и деветдесет лева). Същите бяха предоставени на лечебното заведение за ползване с Договор № Д08-41/07.07.2020 год.

3. Предвид описаните по-горе обстоятелства е необходимо да се прехвърлят, в полза на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД, всички придобити активи от Община Казанлък в резултат на покупка, чрез непарична (апортна) вноска в капитала на дружеството, което от своя страна неминуемо води до увеличаване на капитала на дружеството. За внасянето на гореописаното имущество като непарична вноска в капитала на търговското дружество, не е необходима допълнителна оценка от вещи лица и пр., тъй като приложението на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон, отнасящи се до извършването на непарични вноски в капитала на търговските дружества са дерогирани със специалната разпоредба на чл. 38 от Закона за лечебните заведения, според който членове 72 и 73 от Търговския закон не се прилагат за непаричните вноски на държавата и общините в държавни или общински лечебни заведения. В тези случаи в капитала на дружеството се записва балансовата стойност на всички дълготрайни активи на имуществото, въз основа на което се образува. Към м. Ноември 2020 балансовата стойност на апортираното имущество е както следва:

3.1. 3 бр. респиратори за белодробна вентилация CRIUS V6 NORTHERN MEDITEC на обща балансова стойност 80 400.00 лв. (Осемдесет хиляди и четиристотин) лв.

3.2. 5 бр. Многопараметрични уреда за извънболнично измерване на жизнено важни параметри СРС 3 на обща балансова стойност 15 934,15 лв. (Петнадесет хиляди деветстотин тридесет и четири лева и петнадесет стотинки).

Съгласно чл. 117, ал. 2 от Търговския закон Стойността на всеки дял от капитала на дружеството следва да бъде кратна на едно, с оглед на което се налага приемане на решение за допълнителна парична вноска в капитала на дружеството, на едноличния собственик на капитала - община Казанлък, в размер на 85 ст. (осемдесет и пет стотинки), с оглед изискването стойността на всеки дял да е кратна на едно.“

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 38 от Закона за лечебните заведения, чл. 137, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 9, чл. 147, ал. 2 и чл. 148, ал. 1, т. 1 от Търговския закон /ТЗ/,  чл. 51б, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 12 от Наредба № 19 на Общински съвет Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества и чл. 11 от Учредителния акт на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД,

 

Р Е Ш И:

 

I. Едноличният собственик на капитала на МБАЛ” Д-р Хр. Стамболски” ЕООД с ЕИК 123540775 - Община Казанлък, с код по БУЛСТАТ 000817778 прави непарична вноска в капитала на дружеството в размер на 80 400.00 лв. (Осемдесет хиляди и четиристотин) лв.  представляваща балансовата стойност на 3 бр. респиратори за белодробна вентилация CRIUS V6 NORTHERN MEDITEC както следва:

Наименование

Балансова стойност

1

2

3

1

ИНТЕНЗИВЕН РЕСПИРАТОР CRIUS V6 15.6 СЕНЗИТИВЕН ДИСПЛЕЙ  СЕР,№V6-10613052  МБАЛ

26 800,00

2

ИНТЕНЗИВЕН РЕСПИРАТОР CRIUS V6 15.6 СЕНЗИТИВЕН ДИСПЛЕЙ  СЕР,№V6-10620078  МБАЛ

26 800,00

3

ИНТЕНЗИВЕН РЕСПИРАТОР CRIUS V6 15.6 СЕНЗИТИВЕН ДИСПЛЕЙ  СЕР,№V6-10717039  МБАЛ

26 800,00

Общо

 

80 400,00

 

II. Едноличният собственик на капитала на МБАЛ” Д-р Хр. Стамболски” ЕООД с ЕИК 123540775 - Община Казанлък, с код по БУЛСТАТ 000817778 прави непарична вноска в капитала на дружеството в размер на 15 934,15 лв. (Петнадесет хиляди деветстотин тридесет и четири лева и петнадесет стотинки), представляваща балансовата стойност на 5 бр. Многопараметрични уреда за извънболнично измерване на жизнено важни параметри СРС 3, както следва:

Наименование

Балансова стойност

1

2

4

1

Многопараметричен уред за извънболн. измерване -МБАЛ

3 186,83

2

Многопараметричен уред за извънболн. измерване -МБАЛ

3 186,83

3

Многопараметричен уред за извънболн. измерване -МБАЛ

3 186,83

4

Многопараметричен уред за извънболн. измерване -МБАЛ

3 186,83

5

Многопараметричен уред за извънболн. измерване -МБАЛ

3 186,83

Общо

 

15 934,15

 

 

III. Дава съгласие да се отпише от баланса на община Казанлък стойността на активите по т.I и т.II от настоящото решение.

 

IV. Прави допълнителна парична вноска в капитала на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък с ЕИК 123540775, в размер на 0,85 лв. (осемдесет и пет стотинки).

 

V. Задължава Кмета на община Казанлък да осигури и внесе допълнителната парична вноска в размер на 0,85 лв. (осемдесет и пет стотинки) от Бюджета на община Казанлък за 2020 г. и същата да бъде отразена в счетоводните записи на община Казанлък, съгласно действащата нормативна база.

 

VI. Едноличният собственик на капитала на МБАЛ” Д-р Хр. Стамболски” ЕООД с ЕИК 123540775 - Община Казанлък, с код по БУЛСТАТ 000817778  увеличава капитала на дружеството, чрез увеличаване стойността на дружествения дял с 96 335,00 (Деветдесет и шест хиляди триста тридесет и пет лева) от които: 96 334,15 лв. (Деветдесет и шест хиляди триста тридесет и четири лева и петнадесет стотинки) представляващи непарична вноска, равняваща се на балансовата стойност на активите по т.I и т.II от настоящото решение, и 0,85 лв. (осемдесет и пет стотинки), представляващи  допълнителна парична вноска.

 

VII. Общият размер на дружествения капитал на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък с ЕИК 123540775 се променя от 6 762 979   (шест милиона, седемстотин шестдесет и хиляди две, деветстотин седемдесет и девет лева) разпределени в 1 (един) дял по 6 762 979   (шест милиона, седемстотин шестдесет и хиляди две, деветстотин седемдесет и девет лева) на  6 859 314   (шест милиона, осемстотин петдесет и девет хиляди триста и четиринадесет лева), разпределени в 1 (един) дял по 6 859 314   (шест милиона, осемстотин петдесет и девет хиляди триста и четиринадесет лева).

 

VIII. Капиталът на МБАЛ  „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък с ЕИК 123540775 в размер на 6 859 314   (шест милиона, осемстотин петдесет и девет хиляди триста и четиринадесет лева) е формиран  както следва:

а) 945 000 лв. /деветстотин четиридесет и пет хиляди/ - първоначален капитал, внесен при учредяване на дружеството;

б) 1,85 лв. (един лев и осемдесет и пет стотинки) - внесени в брой, с оглед разпоредбата на чл.117 ал.1, предл.2 от ТЗ:

  • 0,10 лв.( десет стотинки), внесени в брой,  в изпълнение на  Решение взето на заседание, проведено на  28.05.2014 год.на ОбС-Казанлък;
  • 0,90 лв. (деветдесет стотинки), внесени в брой,  в изпълнение на  Решение  взето на заседание, проведено на 17.12.2014 год. ОбС-Казанлък;
  • 0,85 лв. (осемдесет и пет стотинки), внесени в брой, съгласно настоящото решение;

в) 5 914 312,15 лв. (пет милиона деветстотин и четиринадесет хиляди триста и дванадесет лева и петнадесет стотинки) под формата на непарични /апортни/ вноски, а именно:

  • 2 660 817,90 лв. (два милиона шестстотин и шестдесет хиляди осемстотин и седемнадесет лева и деветдесет стотинки),  под формата на непарична /апортна/ вноска на движими вещи /медицинска апаратура и медицински инструменти/ по Договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013год.“, в изпълнение на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на „МБАЛ Д-р Хр.Стамболски” ЕООД гр.Казанлък“;

 

  • 585 669.08 лв. (петстотин осемдесет и пет хиляди, шестстотин шестдесет и девет лева и осем стотинки)  представляваща балансовата стойност на всички придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.” за реализацията на проект „Реконструкция/ обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“;
  • 2 571 491,02лв. (два милиона, петстотин седемдесет и една хиляди, четиристотин деветдесет и един лева и две стотинки, представляваща балансовата стойност на всички придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“
  • 80 400.00 лв. (Осемдесет хиляди и четиристотин) лв.  представляваща балансовата стойност на 3 бр. респиратори за белодробна вентилация CRIUS V6 NORTHERN MEDITEC.
  • 15 934,15 лв. (Петнадесет хиляди деветстотин тридесет и четири лева и петнадесет стотинки), представляваща балансовата стойност на 5 бр. Многопараметрични уреда за извънболнично измерване на жизнено важни параметри СРС 3.

 

IX. Утвърждава приложения проект за изменение на Учредителния акт на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък.

X. Упълномощава управителя на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък, д-р Кети Петрова Маналова - Владкова да предприеме необходимите законови действия за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията по партидата на дружеството извършените промени в капитала на „МБАЛ Д-р Христо Стамболски“ ЕООД и подлежащите на вписване обстоятелства, произтичащи от решението.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Д-р Кети Манолова – Владкова, Управител на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. НИКОЛОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 02/12/2020 г.