РЕШЕНИЕ
№ 293
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.11.2020 г., Протокол № 15

Относно: ОС_750/17.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно стопанисване, поддържане и експлоатация на Градска пречиствателна станция за отпадни води Казанлък, както и активите получени в резултат на изпълнението на инвестиционен проект "Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизиране на ГПСОВ - Казанлък" по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013" (ОПОС). С писмо вх. № ОС-754/20.11.2020 г., вносителят допълва и измененя мотивите, правната квалификация и проекта за решение, съгласно становище на юриста на ОбС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В изпълнение на Решение № 731/14.09.2011г. на Общински съвет Казанлък, Община Казанлък е сключила Договор за право на ползване № Д08-32#1/28.10.2011 г. с „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора за стопанисване, поддържане и експлоатация на Градска пречиствателна станция за отпадни води Казанлък. В резултат на успешното изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C026/08.08.2012 г. за реализирането на инвестиционен проект № DIR-51011116-63-147 „Интегриран воден проект на Община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ - Казанлък“, в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013г.“, на площадката на ГПСОВ - Казанлък бяха изградени и пуснати в експлоатация нови сгради и съоръжения. За въпросните сгради и съоръжения, наред с останалите, които подлежаха на реконструкция и модернизация, беше издадено от ДНСК Разрешение за ползване №СТ-05-1811/20.10.2015 г. в резултат на приемането им от Държавна приемателна комисия назначена със Заповед № РД-19-1662/16.09.2015 г. Съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Казанлък и Министерството на околната среда, за реконструкция на ГПСОВ,  активите на ГПСОВ, задължително трябва да се предадат за стопанисване, поддържане и експлоатация  на ВиК дружество.

Към настоящия момент активите на ГПСОВ Казанлък не са  предадени на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за  управление.

Местоположение на ГПСОВ Казанлък:  с. Овощник, общ. Казанлък, имот № 057001, местност „Мералъка“ - Публична общинска собственост с граници на имота: североизток - имот № 055021, имот № 055022, имот № 000163, имот № 058001; изток - имот № 000163; югоизток - имот № 060005; юг и запад – землищна граница.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.10в, ал.1, т.8, във връзка с чл.198б, т.2 и чл.198о, ал.1 и ал.4, предл.1-во от Закона за водите и във връзка с чл.58 и Приложение № 3, т.Б.3.7 от Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-51011116-C026/08.08.2012г.

 

Р Е Ш И:

 

Предоставя за управление на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД–Стара Загора, активите на Градска пречиствателна станция за отпадни води /ГПСОВ/ Казанлък, находяща се в с. Овощник, общ. Казанлък, имот № 057001, местност „Мералъка“ - Публична общинска собственост с граници на имота: североизток - имот № 055021, имот № 055022, имот № 000163, имот № 058001; изток: - имот № 000163; югоизток - имот № 060005; юг и запад – землищна граница, съгласно приложения списък.

Отчетната стойност на активите е 21 590 876,03 лв., от които 21478195,90 лв. – ДМА и 112 680,13 лв. - задбалансови активи.

Отчетната стойност на активите при реконструкция на ГПСОВ е 16 677 850,66 лв., от които 16 603 929,93 – ДМА и 73 920,73 лв.- задбалансови активи.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. НИКОЛОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 02/12/2020 г.