РЕШЕНИЕ
№ 295
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.11.2020 г., Протокол № 15

Относно: ОС_730/10.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за подаване на проектно предложение и одобрение на Споразумение за сътрудничество за реализация на проект по процедура BG05M9OP001-2.056 "Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование" – Компонент 2 по ОП РЧР и ОП НОИР 2014-2020.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „От 30.06.2020 година Община Казанлък изпълнява проект „Изграждане на социални жилища“ по Административен договор № BG16RFOP001-1.024-0005-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Съгласно условията за финансиране на проекта по ОПРР изграждането на социални жилища трябва задължително да се допълни от дейности за осигуряване на образование, заетост, здравеопазване, социално приобщаване на целевите групи.

За създаване на механизми и условия за активно включване на уязвимите групи в икономическия и социален живот Община Казанлък подготвя интегрирано проектно предложение с финансиране от две оперативни програми - Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР) и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР) по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2.

Целта на процедурата е да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на представителите на уязвими групи, вкл. ромите чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.

Проектите следва да осигурят подкрепа за социално включване чрез:

 • Подпомагане интеграцията на пазара на труда на уязвимите групи (Направление 1);
 • Осигуряване на достъп до образование и обучение (Направление 2).
 • Подобряване достъпа до социални и здравни услуги (Направление 3).
 • Развитие на местните общности и преодоляване на негативите стереотипи (Направление 4).

Допустими кандидати по процедурата са общините, договорили финансиране по ОПРР 2014-2020 за изграждане на социални жилища. ОП РЧР ще финансира мерки в границите от 100 хил. лв. до 1,2 мил.лв., а ОП НОИР – в размер до 390 000 лв. Не се изисква съфинансиране от кандидатите/партньорите.

Условията за кандидатстване изискват задължително партньорство и по двете оперативни програми – ОП РЧР и ОП НОИР. За дейности, финансирани по ОП РЧР задължителни партньори са поне една неправителствена организация и един работодател. За дейности, финансирани по ОП НОИР е задължително партньорство с поне едно училище и/или една детска градина. Допустимо е наличие на повече партньори.

Партньорите се избират на база публична и прозрачна процедура за избор, гарантираща свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недискриминация на всички организации, които биха желали да участват в изпълнението на проекта като партньори. В тази връзка на 29 Септември 2020 година Община Казанлък публикува на официалния си сайт покана към всички заинтересовани страни за участие в процедура за избор на партньори за подготовка и изпълнение на проект по процедурата. В обявения срок са подадени девет заявления за партньорство, вкл. от училища, датски градини, неправителствена организация и работодатели.

Всички структури, заявили желание за партньорство, отговарят на изискванията и са включени в процеса на подготовката на проектно предложение по процедурата. Заявления за партньорство са постъпили от името на:

 • Общинско предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“ към Община Казанлък;
 • Сдружение „Бъдеще за децата“, гр. Казанлък;
 • ОУ „Кирил и Методий“, с.Копринка;
 • ОУ „Свети Климент Охридски“, с. Горно Черковище;
 • ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, с.Кънчево;
 • ОУ „ Св. Паисий Хилендарски“, гр.Казанлък;
 • ДГ № 2 „Снежанка“, гр.Казанлък, филиал с.Шейново;
 • ДГ № 15 „Звънче“, гр. Казанлък, филиал в ж.к. Изток;
 • ДГ № 17 „Славейче“, гр. Казанлък, филиал в с. Ръжена;
 •  

  Насоките за кандидатстване по процедурата изискват на етапа на подаване на проектното предложение, същото да бъде придружено от Решение на Общински съвет за:

  • подаване на проектно предложение по конкретната процедура;
  • одобряване на споразумение за сътрудничество с конкретните партньори по проекта, съгласно чл. 59 и сл. от ЗМСМА.

  Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 16 декември 2020 година.“

  Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15, т. 23 и ал. 2, чл. 59, ал. 1 и ал. 2, т. 6, чл. 61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

   

  Р Е Ш И:

   

  1. Дава съгласие Община Казанлък да подаде проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР) и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР).

  2. Одобрява Споразумението за сътрудничество, приложено към настоящия доклад.

   

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

  Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

   

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Гл. спец. М. НИКОЛОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  публ: 02/12/2020 г.