ОС-782/10.12.2020 г. - Писмо от Гергана Микова - областен управител на област Стара Загора с приложена Заповед № АК-01-ЗД-17/09.12.2020 г. относно връщане на Решение № 304/26.11.2020 г. на ОбС като незаконосъобразно - за ново обсъждане.