РЕШЕНИЕ
№ 317
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 21.12.2020 г., Протокол № 16


Относно: ОС_767/26.11.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1920/23.11.2020 г. на Кмета на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 600,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя с площ 75 кв. м. в УПИ VI-321, в кв. 49 по плана на с. Средногорово, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация e постъпило Искане с вх. №94-И-2089-3/09.10.2020 г. от Иво Стефанов за доброволно прилагане на действащ ПУП за УПИ VI-321, кв. 49 на с. Средногорово, общ. Казанлък, с неприложена улична регулация, съгласно Нотариален акт №21, том 2, рег. №2153, дело №195/2020 г.

Община Казанлък притежава Незастроена  земя с площ 75 кв. м, при граници: изток – Поземлен имот №321; юг – УПИ VII и запад – улица, представляваща реална част, придаваема към имот №321 при урегулирането му в поземлен имот с режим на застрояване - УПИ VI-321 в кв. 49 по действащ ПУП на с. Средногорово, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №12/03.02.1986 г., с обща площ от 655 кв. м, при граници: север – УПИ V-321; изток – край на землищна граница; юг – УПИ VII и запад – улица, съгласно АЧОС №3906/ 13.11.2020 г.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани на придаваеми по регулация общински земи.  Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с §22, ал. 1, т. 1 б. „б“ по реда и чл. 46, ал. 9 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на общинската земя е 198,00 лв., съгласно Удостоверение за ДО №7404055132/09.11.2020 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвената пазарна оценка  с вх. №94-Е-372-1'5/23.11.2020 г. от  оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  е  600,00 лв., без ДДС.

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 4, т. 2 и  чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с §22, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия

(фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

 

№3906 от 13.11.2020 г.

 

Иво Стефанов

 

600,00

 

ЖС

Реална част с площ 75 кв. м от УПИ VI-321 в кв. 49 на

с. Средногорово

 

2. Определя пазарна цена в размер на 600,00 (шестстотин) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост - Незастроена  земя с площ 75 (седемдесет и пет) кв. м, при граници: изток – Поземлен имот №321; юг – УПИ VII и запад – улица, представляваща реална част, придаваема към имот №321 (триста двадесет и първи) при урегулирането му в поземлен имот с режим на застрояване -  Урегулиран поземлен имот VI-321 (шести за триста двадесет и първи) в кв. 49 (четиридесет и девети) по действащ Подробен устройствен план на с. Средногорово, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №12/ 03.02.1986 г., с обща площ от 655 (шестстотин петдесет и пет) кв. м, при граници: север – УПИ V-321; изток – край на землищна граница; юг – УПИ VII и запад – улица.

 

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор със заявителя, за прехвърляне собствеността на общинския имот по т. 1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Иво Стефанов, с адрес: гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 23/12/2020 г.