РЕШЕНИЕ
№ 319
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 21.12.2020 г., Протокол № 16


Относно: ОС_774/03.12.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1920/23.11.2020 г. на Кмета на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 13 390,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, частна общинска собственост - земя с площ 1110 кв. м., в УПИ VIII-403, кв. 32 по плана на гр. Крън, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация са постъпили заявления от Станчо Станев и Боньо Бонев за закупуване на земя - частна общинска собственост. Съгласно нотариален акт №143, т. I, д. 442/22.02.2006 г. и н. а. 80, т. I, д. 346/06.03.1985 г., заявителите са собственици на двуетажна сграда, построена в Урегулиран поземлен имот VIIІ-403 с площ 1110 кв. м в кв. 32 по Подробен устройствен план на град Крън, одобрен със Заповед № 861/1974 г., за който е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №1941/08.07.2013 г., вписан в Служба по вписванията град Казанлък с дв. вх. №5460/22.07.2013 г., акт 18, т. 17, н. д. 3369.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък е предвидено разпореждане с имоти - частна общинска собственост, по заявления на физически или юридически лица, собственици на законно построени върху тях сгради. На основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл. 44, ал. 3 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък, продажбата се извършва от кмета на общината без търг или конкурс. Данъчната оценка на земята е 5 250.30 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404055027/13.11.2020 г. на Дирекция „Местни приходи”,  а пазарната оценка е 13 390.00 лева, изготвена от правоспособен оценител, по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС .

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет – Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък,

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход (лв)

Предназначение

Описание на имота

1941/

2013г.

Станчо Станев и Боньо Бонев

13 390.00

Жилищно строителство

VIIІ-403 с площ 1110 кв.м в кв. 32 град Крън

 

2. Определя пазарна цена от 13 390.00 (тринадесет хиляди триста и деветдесет) лева, без ДДС, за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственици на построената върху нея сграда: Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-403 (осми за четиристотин и три) с площ 1110 (хиляда сто и десет) кв. м в кв. 32 (тридесет и втори) по Подробен устройствен план на град Крън, одобрен със Заповед №861/1974 г., при граници: УПИ VII-407, улица, IX-402, XII-406, X-404.

 

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор със Станчо Станев с ЕГНхххххххххх и Боньо Бонев с ЕГНхххххххххх, и двамата от град Крън, община Казанлък, област Стара Загора, ул. „Хемус“ № 1, за продажбата на общинския имот по т. 2 от настоящото решение. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителите - Станчо Станев и Боньо Бонев.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Станчо Станев и Боньо Бонев.

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 30.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 23/12/2020 г.