Приложение към Стратегия за развитие на община Казанлък 2001 - 2006 г.
Средносрочна програма за нейната реализация

Средносрочна програма

за реализация на стратегията за развитие на община Казанлък  2001-2006 г.

 

Наименование

Мярка

Период на реализация

/до/

Необходими средства

(хил. лв.)

Възможни източници за финансиране

Възможни партньори

1

2

3

4

5

6

А. Обекти , съгласувани с Националния и Областния планове

 

 

І. Икономически сектор

1. Формиране на нови зони за бизнесинициатива по осите на комуникации и урбанизация между трите ядра на района за растеж “Стара Загора, Казанлък - Мъглиж"

 

Регионална

 

2003г-

 

26 х. лв.

 

ФАР 2001

с  4 500

 

Частен сектор

2. Проект за развитие отглеждането на маслодайната роза

 

 

2001-2002г.

 

6 х. лв.

САПАРД

ДФ “Земеделие”

 

Частен сектор

3. Проект за създаване на масиви от овощни

 насаждения

 

 

2001-2002г.

 

6 х. лв.

САПАРД

ДФ “Земеделие”

 

Частен сектор

ІІ. Техническа инфраструктура

 

1. Изграждане на западен транспортен  възел “Кремона”

Съглас. с обл. план

 

2001-2002 г.

Усвоени 600х.

Необходими 800 х. лв.

 

МРРБ

 

 

2. Газификация на гр. Казанлък

 

 

 

 

 

 

Частен сектор

 

3.Рехабилитация  на гл. път І-6, уч-к Казанлък-Калофер

 

 

2001г.

230 х. лв.

3, 5 х. лв.

ИАП

Заявени в обл.упр.

 

 

4 Рехабилитаци на гл. път І-5, уч-к вр. Шипка– г. Шипка

 

 

2001г.

 

500 х. лв.

 

 

5. ЛОТ  3/98-транзитни пътища 3 - основен ремонт на участък от път І-5 – Казанлък - Ст.Загора

 

 

2001г.

 

19, 2 х. лв.

 

 

6. Изграждане на колектор за отпадъчни води – промишлена  зона на гр. Казанлък

Съглас. с обл. план

 

2003 г.

Обща ст-ст. 1 700 х. лв.

Безлихвен кредит, субсидя

 

Нф”ООС”, ФРИ

7. Възстановяване на трасето над колектор

промишлена зона гр. Казанлък

Съглас. с Обл. план

 

950 х. лв.

 

Соц. Инвест. Фонд, МРРБ

8. Изграждане канализация на с. Х.Димитрово –

 гл.клон  І

Съглас. с обл. план

 

2001-2002 г.

250 х. лв.

 

Собств. средства-25 х лв.

ФРИ- 225 х лв.,

 

ІІІ. Социална инфраструктура

1. Инфекциозен блок гр. Казанлък

Общинска

Съглас. с обл. план

2001-2006 г.

12 х. лв.

 

 

2. Изграждане на учебни работилници към Техникум по автотранспорт

Общинска

Съглас. с обл. план

2001-2002 г.

400 х. лв.

 

10%МОН- 40 х. лв.

ФРИ-360 х. лв.

 

Б. Обекти, съгласно общински план за развитие

 

І.Икономически сектор

 

1. Актуализация на съществуващи програми за осъществяване на икономически растеж и икономическа стабилизация на община Казанлък

 

 

           

 

 

2003 г.

 

 

Проучва се

 

Присъединит.

фондове

 

 

 

2. Разработване на програма за създаване на иновационни бизнес-центрове, бизнес-инкубатори, бизнес-паркове в гр. Казанлък

 

 

 

2003 г.

 

 

 

 

 

 

3. Разработване на целевапрограма за разкриване на малки и средни предприятия в зоната за бизнес инициатива

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Изграждане на тържище за зеленчуци, плодове, цветя и промишлени стоки

            

 

2002 г.

Неуточнени

Фондове

Частен сектор

5. Създаване на  масиви – общо 

а/ рози - 5000 дка (при мин. размер на един масив от  100  дка) от еднотипни високо маслодайни сортове;

б/ лавандула – 5000 дка

 

Съглас. с обл. план

 

 

 

 

2005 г.

 

 

6, 5 х. лв.

 

 

Фондове

 

Кооперации,

частни  собств.

6. Създаване на масиви от овощни градини – общо 5000 дка (при минимален размер на един масив от   300 дка)

 

Съглас. с обл. план

 

2004 г.

 

5 х. лв.

 

Фондове

 

Частен сектор

7. Изграждане на малко предприятие за замразени плодове, плодови сокове, плодови брашна.

 

 

 

2005 г.

 

950 х. лв.

 

Фондове

 

Частен сектор

ІІ.Техническа инфраструктура

 

1. Окончателно пускане в експлоатация на градската  пречиствателна станция за отпадни води

 

2001 г.

430 х. лв.

ФООС

 

МООС

 

2. Изграждане на завод за изгаряне на битови отпадъци.

 

2006 г.

Неуточнени

Общ. Казанлък

Чуждестранни партньори

Германски

Швейцарски

Холандски

3. Разработка на програма за газификация на                   гр. Казанлък

 

 

 

2003 г.

 

           

 

 

Област

МРРБ, НЕК

4. Енергоефективна реконструкция в уч-ще “Антим І”

 

2003 г.

50, 36 х. лв.

Японско посолство

 

5. Допълнително водоснабдяване на гр.Казанлък от район “Тополите”

~100  л/сек  доп. водно к-во

 

2006 г.

 

100 х. лв.

Фонд,

собствени средства

 

ВиК

МРРБ

6. Допълнително водоснабдяване – в гр.Шипка, с.Голямо Дряново, с.Долно Изворово и с.Хаджи Димитрово

40  л/сек  доп. водно к-во

 

2006 г.

 

160 х. лв.

Фонд,

собствени средства

 

ВиК

МРРБ

7. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в   гр. Казанлък

10 км

2005 г.

680 х. лв.

В и К,

фонд

ВиК

МРРБ

8. Разширяване на канализационната мрежа в                  гр. Казанлък – промишленият колектор

 

2.0 км

 

2003 г.

 

1500 х. лв.

 

Фонд

МОСВ

МРРБ

9. Допълнително водоснабдяване на селата – Средногорово, Г. Черковище и Копринка

 

10  л/сек  доп. водно к-во

 

2005 г.

 

40 х. лв.

 

 

 

ВиК

10. Строителство на жп надлез в западната част на гр. Казанлък-Кремона

 

 

 

 

2000г.-2003г

 

1340 х. лв.

БДЖ

МРРБ

 

 

 

11. Реконструкция на път  І-5  вр. Шипка-гр.Шипка

км 170 до км 183

 

2000г.-2006г

3537 х. лв.

 

Фонд

 

ФАР

12. Реконструкция на път І-6

у-к “Калофер-Казанлък-Сливен”

 

 

 

2000г.-2006г

 

22 600 х. лв.

 

Фонд

 

ФАР

13. Реконструкция на обходен път на гр.Казанлък като част от път І-6 от

км 302  до км 306

 

 

 

 

 

2000г-2006г.

 

 

4680 х. лв.

 

 

Фонд

 

 

ФАР

14. Изграждане на селищна цифрова централа

3000 поста

2001 г.

Уточн. след проектиране

 

ТРД

 

ТРД

15. Развитие на тролейбусната  мрежа /пускане в експлоатация/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Изграждане завод за преработка на отпадъци

 

25 тона на ден

 

2001-2003 г.

 

10 мил. лв.

 

Фонд “Екология”

 

МТСП,МРР,

МОСи Екология

17. Регулиране на Общинското сметище

100 дка.

2001-2006 г.

6 мил. лв.

Фонд “Екология”

МЕП,МТСП

18. Проект за изграждане на тунел Шипка - Габрово

 

Междуобщин-ска Габрово и Стара Загора

 

 

 

 

 
ІІІ. Социална инфраструктура

1. Проект за “По- красив и чист Казанлък”

Общинска

2001-2002г.

5 693 $

SPA

 

2. Преструктуриране на мрежата от общообразователните училища

 

 

 

 

 

3. Оптимизиране на маршрутите на ученич. превози

 

 

 

 

 

 

4.Оптимизиране на структурата на здравеопазването

 

 

 

 

 

5. Завършване строителството на обект “Инфекциозно отделение”

52 легла

 

2001г-2006г.

400 х. лв.

Фонд

ФРИ

6. Поетапно възстановяване сградите на читалищата в гр. Шипка и с.Енина

 

Общинска

 

 

 

 

 

7. Реконструкция на сградата на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни №1, №2, №3 – гр.Казанлък

 

Общинска

Съглас. с обл. план

2001-2003 г.

750 000 $

Фонд “Регион. инициативи”, бюджета

МТСП; Reed Smith USA

 

8. Реконструкция на РСПАБ / Пожарна служба/-             гр. Казанлък

Общинска

 

 

2001-2003 г.

1 700 000 $

 

Reed Smith USA

 

9. Проект за осн. ремонт на “Дом за Медико- социални грижи за деца със специфични увреждания Мария- Луиза” – с. Бузовград

 

 

Общинска

 

2001-2003 г.

800 000 $

 

Reed Smith USA

 

10. Проект- заявка за получаване на медикаменти и мед. оборудване

Общинска

2001 г.

500 000 $

 

“Джонсън и Джонсън”

11. Разработване на общинска програма за трудова заетост и създаване на дружества за заетост.

11.1          . Реализиране на общинска програма за засаждане и възстановяване на трайни насаждения от Казанлъшка маслодайна роза и етерично-маслени култури за периода 2001-2003г.

 

 

 

Програма

за заетост

 

 

 

 

 

2001- 2003г.

 

 

 

 

 

893, 5 х. лв.

 

 

 

 

ЕСФ или

фонд ПКБ

 

 

 

 

БТ,Синдикати, Съюзи на работод.

 

11.2          . Програма за създаване на работни места за инвалиди по чл. 60 от ЗБНЗ- средно 40 души годишно

 

 

Програма за заетост

 

 

2001-2006г

 

 

 

 

 

 

 

фонд ПКБ

 

 

 

БТ, Синдикати,

Съюзи на работод.

 

11.3          . Специализирана регионална програма за заетост

/ работни места за безработни в неравностойно положение-112 души/

 

 

Регионална

 

 

 

 

2001-2002 г.

 

 

 

 

63 х. лв.

 

 

 

 

ЕСФ

 

 

 

 

БТ, Синдикати,

Съюзи на работод.

 

11.4. Стратегия за субсидирана трудова заетост за 250 раб. места годишно    

Общинска

2001-2006 г.

 

Фонд ПКБ

БТ, МТСП

11.5. Програма за временна заетост за поддържане на общински обекти, зелени площи, улици-за 120 души

 

Общинска

2002-2006 г.

 

Фонд ПКБ-20 000л.

Община К-К-2 000

БТ, Синдикати, Съюзи на работод.

11.6. Изграждане на квалификационен център по шивачество към Техникум по текстил

 

 

Общинска

 

 

 

2001-2002г

 

 

 

 

 

 

 

ФАР 2000-2001

МТСП

 

 

МТСП

Съюзи наработод.

 

11.7          . Изграждане на агро- бизнес център

 

 

Общинска

 

 

 

 

 

 

 

 

Приет в МТСП

 

 

МТСП

 

 

 

11.8.  Програма за ограмотяване и квалификация на безработни роми

 

 

Общинска

 

 

 

2001-2003г.

 

 

 

20 х. лв.

 

 

 

ЕСФ,фондации, спонсори, фонд

 

 

РИО,БТ, синди-кати, работода-тели

 

11.9          . Проект “Красива България”3 и 4 – обекти:

Района на Тракийска гробница, Етнографски комплекс, Гробници, Сгради-общински и частни

 

 

Общинска

 

 

 

 

2000-2002г.

 

 

 

 

40 х. лв.

 

ПКБ или ЕСФ

 

 

 

 

МТСП

 

 

 

11.10.  Проект за съэдаване на масив от 1 000 дка. “Витаминозна шипка “ и осигуряване на работа за 100 ромски семейства

 

Общинска

2002-2003г.

 

БТ, КНСБ

Фондация за защита на ромите в Б-я

12. Идеен и работен проект за инфраструктура, социализация, изграждане на пътища към културните обекти- Тракийска гробница, “Оструша” и Тракийските гробници “Грифоните”, “Хелвеция” и “Шишманец”

 

Общинска

2002-2003 г.

 

30 % от Община Казанлък

ФАР и Касива България

13. Идеен проект за изграждане на жилища за соц. слаби граждани и ромско население

Общинска

2002 2010 г.

500 000 $

МРРБ, ФРИ

Соц. Иконом. фонд

14. Реализиране и пускане в експлоатация на пазари в “Източно разширение” и “Западно разширение”

Общинска

2001-2002 г.

 

ФРИ

Рий- холдинг

15. Най-икономичен проект за почистване и озеленяване на райони замърсени с битови отпадъци”

Общинска

2001-2002 г.

9, 73 х. лв.

МОСВ

 

16. Разработване на програма за управление на общинска собственост

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

                                                 /инж. Т. Митев/