РЕШЕНИЕ
№ 322
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 21.12.2020 г., Протокол № 16

 

Относно: ОС_792/11.12.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно издаване на разрешително на фирма "СТАРЛАЙТС" ЕООД за водовземане от минерална вода от Сондаж №К - 14 за лечение, профилактика и хигиенни нужди за обект имот с идентификатор 35167.507.92 по ККР на гр. Казанлък. Срок на разрешителното - 10 години от датата на издаване.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „С Решение №52 от 11.02.2011 г. МОСВ предостави на Община Казанлък безвъзмездно за управление и ползване находището на минерална вода „Овощник”, с. Овощник, включително водовземните съоръжения – Сондаж №12, Сондаж №14, Сондаж №К-2, Сондаж №К-3, Сондаж №К-5, Сондаж №К-6, представляващи изключителна държавна собственост .

На основание чл.52, ал.1, т.3, буква „а“ от Закона за водите - Кметът на общината, след решение на Общински съвет, издава разрешително за водовземане на води от находища на минерални води - изключително държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване на общината.

До Кмета на Община Казанлък е подадено Заявление с вх. №68-6776-2/05.12.2019 г. от фирма „СТАРЛАЙТС“ ЕООД на основание чл.60, ал.1 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от Сондаж №К-14 на находище „Овощник“. Ползването на минералната вода е за лечение, профилактика и хигиенни нужди за обект имот с идентификатор 35167.502.92 – „СТАРЛАЙТС“ ЕООД гр. София  ул. „Бистрица “ №12 ап. 4 Съгласно чл.52, ал.3 на 16.11.2020 г. е получено съгласувателно писмо от  Басейнова дирекция – Пловдив за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от Сондаж №К-14.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с 52, ал.1, т.3, буква „а” и чл.57, ал.1, т.3 от Закона за водите,

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие за издаването на разрешително на фирма „СТАРЛАЙТС“ ЕООД  за водовземане на минерална вода от Сондаж № К-14 за лечение, профилактика и хигиенни нужди за обект 35167.507.92  – „СТАРЛАЙТС “ ЕООД гр. Казанлък по КККР на град Казанлък. 

2. Срок на разрешителното - 10 години от датата на издаването му.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „СТАРЛАЙТС“ ЕООД – гр. София.

 

Участвали в гласуването 33 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. Иванова)                                          (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 23/12/2020 г.