РЕШЕНИЕ
№ 323
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 21.12.2020 г., Протокол № 16

Относно: ОС_801/17.12.2020 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък относно повторно приемане на Решение №304/26.11.2020 г. на ОбС.


Мотиви: Николай Златанов докладва пред Общински съвет: „На проведеното през месец ноември заседание на ОбС Казанлък, разгледахме Доклад с вх. №ОС-745/16.11.2020 г. на общинска администрация, касаещ: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план за поземлен имот с Идентификатор 62983.68.400 по КККР на с. Розово, община Казанлък, одобрен със Заповед №РД-18-398/09.02.2018 г. на ИД на АГКК; Одобряване заданието на възложителя; и даване на предварително съгласие за промяна на предназначението на същия имот, от вид територия „Земеделска“ с НТП „Пасище“, във вид територия „Урбанизирана“ и НТП „За спортен комплекс“.

Въз основа на внесения доклад, Общински съвет Казанлък гласува и прие с необходимите 30 гласа, решение с което уважи искането на молителя.

В законоустановения 14 - дневен срок, в деловодството на ОбС Казанлък беше депозирана Заповед №АК-01-37-17/09.12.2020 год. на Областния управител на област Стара Загора с която връща за ново обсъждане, като незаконосъобразно наше Решение № 304/26.11.2020 г.

Като мотив за оспорването се посочва, че в документацията на доклада не е представено доказателство, че е изпълнено условието на чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за поддържане на резерв от постоянно затревени площи и кумулативно, че не е налице недостиг от земи за нуждите на животновъдството.

Юриста на ОбС Казанлък - адв. Мариана Стойнева изразява писмено становище, че  оспорването е основателно. Ако общинска администрация представи визираните документи, същите могат да се приложат към настоящия доклад и обжалваното решение да се приеме повторно. Ако не са налице такива документи, следва да отменим решението си.

След изискано становище от Кмета на общината, в деловодството на ОбС Казанлък беше внесено писмо вх. №ОС-799/16.12.2020 г. Видно от съдържанието на същото и от приложените документи - Справка за общия размер на пасищата в землището на с. Розово; Справка за пасища отдадени под наем в землището на с. Розово; Справка за регистрираните стопански животни в с. Розово и карта на АГКК с общата площ на пасищата в с. Розово се установява, че не е налице недостиг от пасища за нуждите на животновъдството на територията на с. Розово.

В землището на селото са налични 965,339 дка пасища, от които отдадени под наем са едва 464,965 дка за ползване от регистрирани животновъди. Свободните пасища са с площ от 500,374 дка.

Съгласно чл.45, ал.9 от ЗМСМА, общинския съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт.

Предвид становището на юриста и приложените от администрацията документи с вх.№ОС-799/16.12.2020 г., предлагам на ОбС да приемем повторно наше Решение № 304/26.11.2020 г.

Настоящия доклад следва да се внесе и разгледа по реда на чл.64, ал.6 от ПОДОбСНКВОА, поради краткия 14 дневен законов срок, предвиден в чл.45, ал.7 от ЗМСМА.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т.8, чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 64, ал. 6 от ПОДОбСНКВОА,

 

Р Е Ш И:

 

Приема повторно Решение № 304, взето на заседание на Общински съвет Казанлък, проведено на 26.11.2020 г.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Гергана Микова – Областен управител на Област Стара Загора.

 

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. Иванова)                                          (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 23/12/2020 г.