РЕШЕНИЕ
№ 325
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 21.12.2020 г., Протокол № 16


Относно: ОС_804/18.12.2020 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобрение на Споразумение за партньорство между Агенция за социално подпомагане и Община Казанлък във връзка с изпълнение на проект "Приеми ме 2015" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., бюджетна линия BG05M9OP001-2.003-0001-C01.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В деловодството на Община Казанлък постъпи Писмо с вх. №55-41-56/17.12.2020 г. (изх. №BG03-П01-0091/16.12.2020 г.) от Агенция за социално подпомагане с проект на  Споразумение за партньорство с регистрационен номер BG03-ПС01-0180/15.12.2020 г. между Агенция за социално подпомагане и Община Казанлък във връзка с изпълнение на проект „Приеми ме 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г., бюджетна линия BG05M9OP001-2.003-0001-C01. Предвидените промени в проекта следва да стартират на 01.01.2021 г. Това налага Споразумението за партньорство да бъде разгледано на заседанието на Общински Съвет - Казанлък през месец декември 2020 г., поради което  докладът се внася на основание чл. 64, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.

Проект „Приеми ме 2015“ стартиране  в начало на 2016 г. като допълва и надгражда проект „И аз имам семейство“. Община Казанлък, в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане от самото начало на проекта, има отговорността да реализира заложените дейности и да затвърди предоставянето на услугата приемна грижа на общинско ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда.

Утвърдените приемни семейства в община Казанлък към момента са 11, като в 10 от тях са настанени и се отглеждат 12 деца. Три семейства, кандидати за приемни родители, успешно са преминали през проучване и курс на обучение от социалните работници от Областния екипа по приемна грижа. Те са в очакване на решението на Комисията по приемна грижа към Регионална агенция за социално подпомагане – Стара Загора за утвърждаване им като приемни родители и успешно да се включат в проект „Приеми ме 2015“, за да осигурят дом, уют, грижа, обич и закрила на деца в риск.

Във връзка с удължаването на срока на изпълнение на проект „Приеми ме 2015“ до края на 2021 г. и произтичащите от това организационни дейности в началото на 2021 г. по отношение на удължаване договорите с приемните семейства, с цел да не се налага извеждане или преместване на вече настанени деца, е необходимо той да стартира на 01.01.2021 г. За тази цел е необходимо решение на Общински съвет – Казанлък преди тази дата. Забавата на изпълнението на акта би довела до редуциране на заложените дейности и предоставената безвъзмездна помощ.

С допускане на предварителното изпълнение на настоящото решение се цели да се защитят особено важни обществени интереси, а именно интересите на най-уязвимата група –децата.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 59 и чл. 61 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 60 от Административно-процесуален кодекс,

Р Е Ш И:

 

1. Одобрява Споразумение за партньорство с регистрационен номер BG03-ПС01-0180/15.12.2020 г. между Агенция за социално подпомагане и Община Казанлък във връзка с изпълнение на проект „Приеми ме 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., бюджетна линия BG05M9OP001-2.003-0001-C01.

 

2. Упълномощава Кмета на община Казанлък да подпише Споразумение за партньорство във връзка с изпълнението на проект „Приеми ме 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., бюджетна линия BG05M9OP001-2.003-0001-C01 с Агенция за социално подпомагане, чрез Дирекция „Анализ и административно обслужване“, ЕИК 121015056, със седалище София и адрес на управление: гр. София - 1051, ул. „Триадица“ № 2.

 

3. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в гласуването 34 общински съветници, от които „За” 34 .

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. Иванова)                                          (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 23/12/2020 г.