Протокол № 15 от заседание, проведено на 26.11.2020 г.