№ ОС-836/13.01.2021 г. - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет Казанлък с проект за решение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет Казанлък и неговите комисии, за периода от 05.05.2020 г. до 05.11.2020 г.