РЕШЕНИЕ
№ 327
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 11.01.2021 г., Протокол № 17

 

Относно: ОС_816/31.12.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване на нова социална услуга в общността от резидентен тип - Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания като делегирана държавна дейност в с. Бузовград, община Казанлък. С писмо вх. №ОС-823/07.01.2020 г., вносителят допълва правното основание и проекта за решение на доклада.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Осигуряването на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа за хората с увреждания е един от ключовите приоритети в социалната политика на европейско, национално и общинско ниво.

Община Казанлък проявява висока активност в сферата на социалната политика като предоставя мрежа от разнообразни социални услуги, работи за разкриването на нови такива, продължава да подобрява тяхната материална база и се грижи да отговарят на стандартите и критериите за предоставянето им.

Социални услуги в община Казанлък реализират широк спектър дейности, които задоволяват потребностите на рисковите групи от общината.

Специализираната институция за деца с увреждания на територията на община Казанлък е ДМСГД „Мария Луиза“, с. Бузовград към Министерството на здравеопазването, e в процес на трансформация и активно прилагане на деинституционализацията..

Съгласно Закона за социалните услуги в Преходни и заключителни разпоредби в § 36. (В сила от 22.03.2019 г.) (1) съществуващите домове за деца, лишени от родителска грижа, които се управляват от общините, и домове за медико-социални грижи за деца, които се управляват от Министерството на здравеопазването, се закриват до 1 януари 2021 г.

Децата и младежите с тежки и трайни увреждания настанени в ДМСГД „Мария Луиза“, с. Бузовград от 01.01.2021 г. ще бъдат отглеждани в нова социална услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания като делегирана държавна дейност в с. Бузовград, община Казанлък.

Социалната услуга ЦНСТ за деца и младежи с увреждания е с капацитет 15 деца.

За нуждите на новоразкритата социална услуга ЦНСТ за деца и младежи с увреждания с горепосочения капацитет е необходим, за да бъде осигурена подходяща грижа за децата/младежите, следния персонал: 1 ръководител, 1 социален работник, 4 медицински сестри и 8 детегледачи.

ЦНСТ за деца и младежи с увреждания, с. Бузовград е с много добра локация в подножието на Средна гора, намиращо се на 5 км южно от гр. Казанлък. Центъра за настаняване на деца и младежи с увреждания е ситуиран в с. Бузовград с адрес ул. “Г. С. Раковски“ № 29, община Казанлък, област Стара Загора, Втора сграда североизточната част на двора на ДМСГД „Мария Луиза“, с. Бузовград.

Сградния фонд е ремонтиран и реновиран. Наличната материална база е съобразена с нуждите на настанените деца и младежи с увреждания. Жилищните сектори са просторни, добре отоплени и вентилирани.  Обособени са спални помещения, занимални, зала за хранене, кътове за игра и отдих. Налични са прекрасни условия за рехабилитация,  кабинетите на рехабилитаторите са оборудвани с всички необходими пособия, апаратура и модули.

Датата, от която започва финансирането от държавния бюджет на предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания е 01.01.2021 г.

Финансирането на ЦНСТ за деца и младежи с увреждания ще бъде осигурено от средства на закрития ДМСГД „Мария Луиза“, с. Бузовград, чрез компенсирана промяна.

След закриване на ДМСГД „Мария Луиза“, с. Бузовград, в който се отглеждат и лекуват лежащи деца и младежи с множество тежки увреждания, остри и хронични заболявания е необходимо разкриване на социалната услуга ЦНСТ за деца и младежи с увреждания, в която същите да бъдат настанени. Предоставянето на резидентна грижа за деца и младежи с трайни и необратими увреждания, които имат нужда от постоянно медицинско наблюдение и най-добра медицинска грижа, тъй като е невъзможно да бъдат осигурени по друг начин, е напълно възможно да бъдат предоставени в специално оборудваната за целта сграда от висококвалифицираните медицински кадри с дългогодишен опит. В ЦНСТ за деца и младежи с увреждания в с. Бузовград ще се полага отлична грижа за настанените деца и младежи с увреждания, като ще се осигури присъствие на медицинско лице денонощно, с оглед задоволяване на потребностите от здравна грижа.“  

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с чл. 89 и чл. 90 от Закона за социалните услуги във връзка с чл. 15, т. 8 от Закона за социалните услуги, чл. 25, ал.1 от Закона за социалните услуги и чл. 83 и чл. 84 от Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги и чл. 60, ал. 1 от АПК,

  

 

Р Е Ш И:

 

1. Създава като делегирана от държавата дейност нова социална услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания като делегирана държавна дейност в с. Бузовград, община Казанлък, с държавно финансиране считано от 01.01.2021 г.

 

2. Възлага на Кмета на община Казанлък да извърши необходимите законови действия, свързани с откриване и управление на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания“ с. Бузовград, община Казанлък.

 

3. Дава съгласие  броят на потребителите на социалната услуга, за които се осигурява финансиране от държавния бюджет -  15 човека.

 

4. Дава съгласие услуга да се помещава във Втора сграда североизточната част на двора на ДМСГД „Мария Луиза“, с. Бузовград.

5. Дава съгласие броят и длъжностите на служителите, които ще извършват дейността по предоставяне на социалната услуга да бъдат както следва: 1 ръководител, 1 социален работник, 4 медицински сестри и 8 детегледачи.

 

6. Допуска предварително изпълнение на настоящето решение.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуването 34 общински съветници, от които „За” 34.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 14/01/2021 г.