РЕШЕНИЕ
№ 328
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 11.01.2021 г., Протокол № 17

Относно: ОС_821/06.01.2021 г. - Доклад от Петко Карагитлиев - Управител на" Балканинвест" ЕООД - Казанлък с проект за решение относно изпълнение на приватизационната процедура, съгласно Решение №210/30.07.2020 г. на Общински съвет - Казанлък.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „С Решение № 210/30.07.2020 г. на ОбС - Казанлък е открита процедура за приватизация на: 1. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.117 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка едно едно седем), с площ 2 022 (две хиляди и двадесет и два) кв. м, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 21.08.2020 г., адрес: гр. Казанлък, ул. “Кенали“, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За дърводобивната и дървообработващата промишленост при съседи: 35167.505.148, 35167.505.147, 35167.505.168, 35167.505.8730, ведно с построената в него сграда с идентификатор 35167.505.117.1 с обща площ 297 (двеста деветдесет и седем) кв.м., брой етажи: 1, Предназначение: Промишлена сграда, Номер по предходен план: 117, квартал 335, парцел XVIII.

2. Сграда с идентификатор 35167.502.8340.1 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка осем три четири нула точка едно), с площ 54 (петдесет и четири) кв.м., по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, Последно изменение на КККР, засягащо сградата е от 21.09.2020 г., адрес: гр. Казанлък, ул. „Княз Дондуков“ № 8, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.8340, брой етажи: 1, Предназначение: Административна, делова сграда.

За имотите „Балканинвест“ ЕООД има Нотариален акт за право на собственост, вписан в Служба по вписванията – гр. Казанлък под вх. рег. № 3800/11.08.2020 г. и Нотариален акт за поправка, вписан под вх. рег. № 4284/01.09.2020 г.

В изпълнение на Решение № 275/29.10.2020 г. на Общински съвет – Казанлък бяха проведени търгове на  29.12.2020 г., като общата достигната цена от продажбата на двата имота е в размер на 104 354,69 лв. с ДДС.

В изпълнение на чл. 10, ал. 1 от ЗПСК „БАЛКАНИНВЕСТ“ ЕООД, след постъпване на средствата от приватизацията на обособените части от имуществото на дружеството в размер на 104 354,69 лв. с  ДДС, ще ги приведе в полза на бюджета на Община Казанлък по Параграф 90-00 „Приходи от приватизация“.

Мотивът на дружеството за пристъпване към продажбата на двата имота, е необходимостта от осигуряване на средства за дружеството, които ще са нужни, да се обезпечи стартирането на новата и отговорна автотранспортна дейност – „Градски електротранспорт“, с аспект, тя да е  качествена и  водеща такава в Община Казанлък, със социална и екологична ориентираност, предоставяща модерни, достъпни и удобни  услуги в тази сфера, на всички граждани и гости на Община Казанлък.

Към настоящия момент, постъпленията от присъщата търговска дейност на дружеството са достатъчни за покриване на съществуващите разходи за текущата издръжка на дружеството, но не и за обезпечаване на новата и по-мащабна дейност. Само очакваните основни производствени разходи за месец се очаква да възлизат на над 70 000 лв., както следва:

- очаквани разходи за заплати и осигуровки /по списък на работни длъжности/ ще възлизат общо, на около - 56 000 лв. на месец.

- очаквани разходи за електроенергия /кВч./, в левова стойност захранването на 7-те броя електробуси се очаква да възлиза, средно на около - 4200 лв. на месец.

- наем /осреднено за месец/ за 7 броя електроавтобуси около – 15 000 лв.

Други очаквани стартови разходи при въвеждане в експлоатация;

-    очакван разход за облекла на персоналаза 34 човека по 180 лв. – 5100 лв.

  • застраховка „брой седящи места“ на електробусите -  - 1300 лв.

Общо очакваните разходи при въвеждане в експлоатация се очаква да са над 80 000 лв.

  /(до тук) - 81 500 лв./.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, чл. 64, ал. 2 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 10, ал. 1 от ЗПСК и чл. 137, ал. 1, т. 9 от Търговския закон,

Р Е Ш И:

1. Община Казанлък да предостави безвъзмездна сума в размер на 100 000 лв. (Сто хиляди лева) на „БАЛКАНИНВЕСТ“ ЕООД, които да обезпечат разходите на дружеството по старта на дейността - „Градски електротранспорт“.

 

2. Със средствата в размер на 104 354,69 да се увеличи бюджета на община Казанлък, които да постъпят по Параграф 90-00 „Приходи от приватизация“.

 

3. Средствата по т. 1 да се осигурят от бюджета на община Казанлък по Параграф 43-00 „Субсидии и текущи трансфери“.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Петко Константинов Карагитлиев - управител на „БАЛКАНИНВЕСТ“ ЕООД.

 

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 14/01/2021 г.