РЕШЕНИЕ
№ 329
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 11.01.2021 г., Протокол № 17

Относно: ОС_822/07.01.2021 г. - Доклад от Джамал Неджипов Папарланов - общински съветник от група "ДПС" с проект за решение относно освобождаване от наеми и такси на Наематели на Община Казанлък, извършващи търговска дейност за периода от 27.11.2020 г. до 31.01.2021 г. С Писмо с вх. № ОС-828/11.01.2021 г., вносителят прави корекция в проекта за решение.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „Във връзка с издадена Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Република България бяха наложени редица ограничения  на дейността на фирми и граждани.  Това доведе до преустановяване на посещенията във всички заведения за хранене, развлечения и други търговски обекти.

Със Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването се удължи срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22.12.2020 г. до 31.01.2021 г.

С Решение № 145/15.04.2020 г., Общински съвет реши да бъдат освободени от наемни вноски и тротоарни такси наематели на общински обекти за периода април-май 2020 г.

С оглед преодоляване на последиците от извънредната обстановка в страната, предлагам на Общински съвет Казанлък да вземе решение за освобождаване от наеми и такси на наематели на Община Казанлък, извършващи търговска дейност за периода на извънредната обстановка от 27.11.2020 г. до 31.01.2021 г., съгласно заповедите на министъра на здравеопазването.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21 ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 60 от АПК,

  

Р Е Ш И:

 

1. Освобождава от наеми и такси наематели на Община Казанлък, извършващи търговска дейност за периода на извънредната епидемична обстановка от 01.12.2020 г. до 31.01.2021 г.

 

2. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 35 общински съветници, от които „За” 35.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                              (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 14/01/2021 г.