РЕШЕНИЕ
№ 330
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2021 г., Протокол № 18


Относно: ОС_824/08.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно дофинансиране през 2021 г. на утвърдени маломерни и слети паралелки в община Казанлък за учебната 2020/2021 г.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „С Решение № 206/30.07.2020 г. Общински съвет – Казанлък е утвърдил броя на маломерните и слети паралелки в общинските училища на територията на община Казанлък за учебната 2020/2021 година, съгласно Приложение №1 към Решението. С горецитираното Решение Община Казанлък дофинансира маломерните и слетите паралелки в следните училища от населените места в общината, отговарящи на условията по чл. 68, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование:

- ОУ „Васил Левски", с. Бузовград

- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", гр. Шипка

- ОУ „Д-р Петър Берон", с. Шейново

- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", с. Кънчево

- ОУ „Кирил и Методий", с. Копринка

- ОУ "Св. Климент Охридски", гр. Крън

- ОУ „Д-р Петър Берон", с. Овощник,

за които общият брой на учениците в паралелките е под 80 ученици, като общата сумата за дофинансиране, за периода 15.09.2020 г. - 31.12.2020 г., е в размер на  24 531,14 лв.

В т. 7 в Решението е записано, че Общински съвет „Упълномощава Кмета на община Казанлък да внесе предложение в Общински съвет за дофинансиране на маломерните и слети паралелки за 2021 година в съответствие с единния разходен стандарт за 2021 година, който ще се приеме от Министерски съвет”. 

Дофинансирането е за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. и е в общ размер на 47 767,50 лв.

С РМС № 790/30.10.2020 година за приемане на стандарти за делегирани от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г., е определен ЕРС за един ученик в размер на 2 123 лева.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 282, ал. 24, т. 3 и чл. 294, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 68, ал. 4, т. 2 и чл. 68, ал. 6, т. 2  от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, във връзка с Решение № 206/30.07.2020 г. на Общински съвет – Казанлък, относно утвърждаване на маломерни и слети паралелки в община Казанлък за учебната 2020/2021 година,

  

Р Е Ш И:

 

Дофинансира за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. утвърдените с Решение № 206/30.07.2020 г. маломерни и слети паралелки в училищата в община Казанлък, за учебната 2020/2021 година със сумата 47 767,50 лв., съгласно Приложение № 2.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и директорите на училищата по Приложение № 2.

 

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 02/02/2021 г.