РЕШЕНИЕ
№ 331
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2021 г., Протокол № 18

Относно: ОС_837/13.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно подаване на проектно предложение по процедура BG05M90P001-6.002 "Патронажна грижа +" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган на ОП РЧР 2014 – 2020, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ обяви покана за набиране на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“. Допустими кандидати по процедурата са всички общини в Република България.

Целта на операцията е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19. Ще се осигури продължаване на подкрепата по осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домове на лицата, които са най-застрашени от Корона вируса.

Предоставянето на допълнителна финансова подкрепа във връзка с мерките по превенция от заразяване с COVID-19 и предоставяне на патронажна услуга ще осигури продължаваща подкрепа и в извънредната обстановка в отговор на актуалните нужди, свързани с превенция и ограничаване на коронавируса и потребностите на уязвимите групи.

През 2020 г. патронажната грижа за уязвими лица, вкл. поставени под карантина поради COVID-19, се оказа добре работещ механизъм за подкрепа в особено трудни условия за хората в риск от социално изключване.

Процедурата финансира дейности в две направления:

 • По направление „Патронажна грижа“ се финансират дейностите:
 • Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора.
 • Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.
 • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по операцията), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по операцията).        
 • Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата.
  • По направление „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирана от държавата дейност“ се финансират дейностите:
 • Осигуряване на лични предпазни средства.
 • Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности.
 • Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19.
 • 8. Въвеждане при необходимост на мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите, в т.ч. и физическо разделяне/преграждане на помещения, допълнителни плащания на персонала за положен извънреден труд, осигуряване на компютърна техника, таблети, телефонни апарати и др. Осигуряването на компютърна техника, таблети и телефони, др. електронни устройства е допустимо с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране, скайп връзка и др.).

  Допустими целеви групи по проекта са:

  - Служители в структури на публичната администрация на национално и местно ниво, вкл. предоставящи социални и здравни услуги; служители на доставчици на социални услуги;

  - Потребители на социални услуги, делегирани от държавата дейности.

  - Хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

  Минимален брой потребители, които следва да бъдат включени в дейностите по първото направление „Патронажна грижа“, е 142 души и за второто направление „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирана от държавата дейност“, съответно – 492 души.

  Услугите ще се предоставят за период от 12 месеца. За Община Казанлък е определен бюджет в размер 824 365,41 лв., 100 % безвъзмездна финансова помощ. Кандидатът следва да представи препис от Решение на Общински съвет за подаване на проектно предложение. Крайният срок за кандидатстване е 31.05.2021 г. - 17:30 ч.“

  Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

    

  Р Е Ш И:

   

  Дава съгласие Община Казанлък да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.

   

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

   

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

  Участвали в гласуването 29 общински съветници, от които „За” 29.

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  публ: 02/02/2021 г.