РЕШЕНИЕ
№ 335
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2021 г., Протокол № 18

Относно: ОС_833/13.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината относно Покана за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД - Стара Загора, което ще се проведе на 10.02.2021 г.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е получена Покана с вх. №29-30-1/05.01.2021 г. от изпълнителния директор на Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора - проф. д-р Йовчо Йовчев, за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 10.02.2021 г. (сряда) от 11:00 часа в заседателната зала, намираща се на първия етаж в сградата на адреса на управление на акционерното дружество (гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ № 2) при следния дневен ред:

1. Приемане на правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството.

2. Промяна в състава на Съвета на директорите на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите.

3. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект на решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

4. Определяне възнаграждения на членовете на съвета на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждения на членовете на съвета на директорите, по реда на чл.56, ал.13 и т.8 от Забележките към Приложение №2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/, чрез определяне стойността на една бална единица по смисъла на чл.56, ал.3 и ал.4 от ППЗПП и замяна на показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл.56, ал.2 от ППЗПП.

5. Промяна на капитала на дружеството – проект на Решение: Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството със сумата от 594581,82 лв., във връзка с предоставени средства от Министерство на здравеопазването по Договор № РД-12-282/03.12.2018 г. в размер на 277361,82 лв. за Реконструкция на енергийната система в УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД, гр. Стара Загора – котли за паропроизводство“, по Договор № РД-12-227/08.10.2019 г. в размер на 280000 лв. за „Реконструкция на енергийната система в УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД, гр. Стара Загора в т.ч. и подмяна на радиатори и тръбопроводи – втори етап“, по Договор № РД-12-229/17.10.2019 г. в размер на 37220 лв. за „Закупуване на задължително минимално оборудване на хистологична лаборатория, чрез записване на 59458 броя поименни акции с номинал десет лева в полза на държавата.

6. Промяна в Устава на дружеството - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството, във връзка с решението по т.5 от дневния ред.

Съгласно чл. 11 от Наредба № 19 на ОбС - Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, приета с Решение № 275/24.09.2009 г., изм. с Решение № 598/30.05.2013 г. в акционерните дружества, в които общината не е единствен акционер, избраните представители в Общото събрание на акционерите вземат предварително писмено съгласие, оформено като решение на Общински съвет - Казанлък по въпросите от компетентността на общото събрание на дружеството.

Заседанието на Общински съвет – Казанлък ще се проведе на 28.01.2021 г., а Общото събрание на акционерите ще се състои на 10.02.2021 г., т.е. решението няма да бъде влязло в законна сила, поради което е необходимо предварителното му изпълнение, съгласно чл. 60, ал. 1 от АПК.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 220 и чл. 226 от Търговския закон, чл. 11 от Наредба № 19 на ОбС - Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества и чл. 60, ал. 1 от АПК,

Р Е Ш И:

 

1. Упълномощава Зорница Антонова, Началник отдел „Социални дейности“ при Община Казанлък, да участва в извънредното Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора, което ще се проведе на 10.02.2021 г. (сряда) от 11:00 часа или на 24.02.2021 г. (сряда) от 11:00 часа, при липса на кворум, в Заседателната зала, намираща се на първия етаж в сградата на адреса на управление на дружеството (гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов” № 2) при определения дневен ред и да гласува със „за” по всички въпроси по приложения дневен ред, с всички притежавани акции.

2. Задължава Зорница Антонова в качеството й на представител на Община Казанлък в извънредното Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора в десетдневен срок след провеждане на извънредното събрание да внесе в Общински съвет протокол и доклад за взетите решения и начина на гласуване по дневния ред на проведеното общо събрание на акционерите.

3. Допуска предварително изпълнение на решението.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Зорница Антонова - Началник отдел „Социални дейности“ при Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/02/2021 г.