РЕШЕНИЕ
№ 336
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2021 г., Протокол № 18


Относно: ОС_844/15.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно учредяване за срок от 5 години безвъзмездно право на ползване на СНЦ "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите", имот - общинска собственост, находящ се в УПИ I, кв. 146, ул. Никола Петков 37А, гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В община Казанлък е постъпило Искане с вх. №26-43-1/21.12.2020 г. от Дарина Загарова в качеството и на председател на дружество “Военноинвалид” – гр. Казанлък, което е подразделение на СНЦ “Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите” за безвъзмездно предоставяне на помещение общинска собственост, за нуждите на организацията.

С Решение № 533/21.03.2013 г. Общински съвет – Казанлък учредява за срок от 5 (пет) години безвъзмездно право на ползване на СНЦ “Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите” имот – общинска собственост, Стая № 5 в бл. № ІІ – северно крило – ІІ етаж, находящ се в УПИ – І (едно) в кв. 146 (сто четиридесет и шест) по план на гр. Казанлък, ул. “Никола Петков” № 37А, с обща площ от 14,85 кв.м, за който е съставен АЧОС № 572/13.01.2003 г.

Необходимо е вземането на решение от Общински съвет – Казанлък, тъй като сключения договор за безвъзмездно право на ползване е изтекъл. Към този момент имота - общинска собственост се ползва и задоволява потребностите на организацията.

Съгласно чл. 39, ал.4 от ЗОС, безвъзмездно право на ползване на имоти частна общинска собственост, може да се учреди след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС,

 

Р Е Ш И:

 

1. Учредява за срок от 5 (пет) години безвъзмездно право на ползване на СНЦ “Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите”, имот – общинска собственост, Стая № 5 в бл. №ІІ – северно крило – ІІ етаж, находящ се в УПИ – І (едно) в кв. 146 (сто четиридесет и шест) по план на гр. Казанлък, ул. “Никола Петков” № 37А, с обща площ от 14,85 кв.м, за който е съставен АЧОС № 572/13.01.2003 г.

 

2. Одобрява приложения проект на договор.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по предоставянето на имота по т. 1, в т.ч. и да сключи договор за безвъзмездно право на ползване. Всички разходи, свързани с експлоатацията на предоставения общински имот, за срока на договора, са за сметка на СНЦ “Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите”.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Дарина Загарова в качеството и на представител на СНЦ “Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите”.

 

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/02/2021 г.