РЕШЕНИЕ
№ 337
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2021 г., Протокол № 18

 

Относно: ОС_843/15.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно разпределяне на финансовите средства от община Казанлък за подпомагане дейността на спортните клубове за 2021 г.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Съгласно Наредба №34 на Общински съвет Казанлък, за подпомагане дейността на спортните клубове на Община Казанлък, всеки спортен клуб кандидатстващ за финансиране през настоящата година, подава своите успехи и постижения от предходната, на база на които се определя точната сума за субсидиране на клуба. Предвид извънредната епидемиологична обстановка в страната,  спортните клубове нямаха възможност да участват активно на състезания и турнири през изминалата 2020 г.

Министерството на младежта и спорта въведе практика да финансира спортните клубове, членове на лицензирани спортни федерации, по Програмата за развитие дейността на спортните клубове, чрез Методика за разпределение на финансови средства. Тази година те са утвърдени със Заповед № РД-09-1059/05.10.2020  г. на Министъра на младежта и спорта, като е прието спортните клубове да кандидатстват с успехите си за 2019 г.

Предлагам през 2021 г. спортните клубове от община Казанлък  да кандидатстват за финансиране от общинския бюджет също  със своите постижения от 2019 0г., на база критериите по Наредба № 34 за условията и реда за финансово подпомагане дейността  на спортните клубове в Община Казанлък. Спортните клубове ще трябва да изчислят точките за 2019 г. по новите критерии и да входират в деловодството на Общината, заедно с другите изискуеми документи в срок до 26.02.2021 г.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

Р Е Ш И:

1. Спортните клубове, кандидатстващи за финансово подпомагане от Община Казанлък през 2021 г., да отчитат своите резултати от 2019 г., но по методиката за точкуване  на Наредба  № 34, изменена с Решение № 147/15.04.2020 г.

 

2. В случай, че даден спортен клуб не е осъществявал спортно-състезателна дейност през 2019 г., успехите следва да бъдат за 2020 г.

3. Спортните клубове да представят своите заявления в деловодството на Община Казанлък, заедно с другите изискуеми документи в срок до 26.02.2021 г.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в гласуването 31 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/02/2021 г.